Ткачук Лариса Василівна

 

Ткачук Лариса Василівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Історія педагогіки

Педагогіка та історія педагогіки

Історія позашкільної освіти

Теорія організації

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2001 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Ткачук Л. В. Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського: монографія. – Умань: «Видавець Сочінський М. М. », 2016. – 192 с.

Посібники

Самостійна робота студентів з дисципліни “Історія педагогіки”:навч.-метод. посібник/ упоряд. Л.В. Ткачук, М.М. Ткачук.- Умань, ВПЦ “Візаві”, 2017.-140 с.

Статті

Ткачук Л. В. Реализация креативного подхода к изучению курса «История педагогики» в педагогическом университете. Личность. Образование. Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 31 октября 2019 г. : в 2 ч. / ред. кол.: С. А. Сергейко [и др.]. Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2019. Ч. 2. С. 111–115.

Ткачук Л. В.  Школа радості й успіху у педагогічній спадщині В. Сухомлинського і С. Френе. Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за ред. В. М. Кушнір. Умань: «Візаві», 2019. Випуск ХІІ. С.112–120.

Ткачук Л. В. Формування ноосферної свідомості як складової духовності школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник наукової лабораторії «В.  О.  Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за ред. В. Г. Кузя. Умань : ПП Жовтий, 2016. Вип. Х. С. 142–149.

Аlexander Kobernyk, Inna Osadchenko, Larysa Tkachuk. The Ukrainian context of Comenius studies: philosophical, pedagogical, psychological aspects  Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, JAN AMOS KOMEŃSKI W EPOCE WSPÓŁCZESNOŚCI: odczytaniakontynuacjekrytyka seria PEDAGOGIKA., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlce, 2019.VІ. С. 209–224.

Кочубей Т., Ткачук Л. Ідея радості пізнання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського: науково-методичний аспект. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип.10 / упоряд. О. Б. Петренко; ред.кол.: О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2019. С. 85–93.

Коберник А. Н. , Ткачук Л. В. Взгляд в будущее: философско-педагогическое творчество Я. А. Коменского и современность. Балканско научно обозрение. 2019. Том 3. №1(3). С. 38–42.

Ткачук Л. В. Теоретико-методологічні засади виховання патріотичних цінностей студентської молоді / Л. В. Ткачук, М. М. Ткачук // Проблеми освіти: зб. наук. праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. – Вінниця:ТОВ «Нідан–ЛТД, 2018. – Вип.88 (частина 2). – С. 265–274.

Ткачук Л. В., Ткачук М. М. Ціннісно-орієнтоване управління в системі менеджменту закладу вищої освітиZeszyty Naukove Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wydawnictvo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: 2018. nr.15. С. 93–104.

Ткачук Л. В. Ідея педагогічного стимулювання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ – ХХ століття / Л. В. Ткачук // Вісник наукової лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»: Випуск ХІ / за ред. В. Г. Кузя . – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 135–142.

Ткачук Л. В. Морально-етичні категорії у філософії для дітей В. О. Сухомлинського. Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Педагогічні читання: Зб. наук.-метод. праць / За заг. ред. О. Я. Савченко. Житомир: ФОП Левковець Н. М., 2017. С. 241–246.

Ткачук Л. В. Теорія і практика педагогічного стимулювання в історії вітчизняної педагогічної думки кінець (ХІХ–ХХ ст.) Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов / Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып. 9(1 7), ч. 4.  С. 162–169.

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти Тема: «Підготовка майбутніх педагогів до здійснення стимулювання навчальної діяльності учнів». 18 квітня – 29 квітня 2017 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1184-17 від 29 квітня 2017 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

e-mail: larysa.tkachuk.2011@gmail.com

Google Scholar