Ткачук Лариса Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Теорія і практика організації»
 • «Історія педагогіки»
 • «Педагогіка»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського» 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Основні публікації

Монографія

 1. Ткачук Л. В. Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського: монографія / Л. В. Ткачук. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 192 с.
 2. Ткачук Л. В. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська обл. / ред. рад. вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол.: А.І. Кузьмінський (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 351 с.
 3. Ткачук Л. В. Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності / за заг. ред. Побірченко Н.С. – ПП Жовтий, 2010.

Посібники:

 1. Технологія професійного відбору майбутніх педагогів / Навчальний посібник / Укл. Коберник О.М., Михайличенко М.В., Пащенко Д.І., Ткачук Л.В. – К.: Міленіум, 2006. – 78 с.

  Методичні рекомендації

 2. Педагогічна профорієнтація учнів загальноосвітніх шкіл та механізм їх відбору на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів / Методичні рекомендації. / Укл. Кузь В.Г., Коберник О.М., Мішкурова В.Ф., Пащенко Д.І., Ткачук Л.В. – К.: Науковий світ, 2004. – 44 с.

Статті:

 1. Ткачук Л. В. Теорія і практика педагогічного стимулювання в історії вітчизняної педагогічної думки  (кінець ХІХ–ХХ ст.) / Л. В. Ткачук // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар.
  научн. конф., 26–27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов / Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9(17), ч. 4 – 205 с. – С. 162–169.
 2. Ткачук Л. В. Формування ноосферної свідомості як складової духовності школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. В. Ткачук  // Вісник наукової лабораторії  “В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття”: Випуск Х / за ред. В. Г. Кузя . – Умань: ПП Жовтий, 2016. – С. 142 – 149.
 3. Ткачук Л. В. Психолого-педагогічні особливості адаптації викладача-початківця до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі/ Л. В. Ткачук // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 224–233.
 4. Ткачук Л. В. Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього вчителя / Л. В. Ткачук // Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць. / [ред. колегія: Доброскок І. І . (голов. ред.) та ін.].– Київ: Педагогічна думка, 2015. – Вип.2. – С. 201–215.
 5. Ткачук Л. В. Генеза теорії педагогічного стимулювання в історії вітчизняної філософсько-педагогічної думки / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 27. – C.304–310.

Контакти

e-mail: larysa.tkachuk.2011@gmail.com