Харченко Надія Анатоліївна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Загальна психологія»
 • «Медіапсихологія»
 • «Психологія масової свідомості»
 • «Психологія професійної діяльності»

Сфера наукових досліджень

Тема дисертаційного дослідження: «Вікові особливості учнів як предмет педагогічної психології у науковій спадщині Г. С. Костюка».

Основні публікації

Статті

 1. До проблем творчих здібностей молодших школярів;Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, упорядники С.О. Лукомська, О.В. Котух. – К., 2018. –С.162-166
 2. Емоційне середовище дошкільника у працях О.Запорожця, 2018
 3. Постать Г.С.Костюка як ценральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення, 2016
 4. Харченко Н. А. Постать Г. С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення / Харченко Н. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2016. – № 1 (34). – С. 43–47.
 5. Харченко Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на тернах психологічної думки України. / Н. А. Харченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. – № 2 (15), жовтень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 180 с.
 6. Перепелюк Т.Д., Харченко Н.А. Взгляды Г.С. Костюка на природу развития способностей учеников// Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будуще. – Уфа: АЭТЕРНА, г. Челябинск, 10 октября 2015 г – С.166 – 167.
 7. Харченко Н. А. Проблема особистості учня як провідна тенденція у системі психологічних поглядів Г. С. Костюка / Н. А. Харченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки. Випуск 45 (69). Київ-2014.
 8. Харченко Н.А. Факторы влияния на психологическое развитие личности в научных взглядах Г. С. Костюка / Н.А. Харченко // Азимут научных исследований: педагогика и психология. №4 (5) 2013.

Тези

 1. Особливості психологічної профілактики шкільного насильства, Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-220 с.
 2. Форми роботи з попередження та профілактики соціального сирітства, Соціальна профілактика сирітства : матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 20 бер. 2018 р.). Київ, 2018. 94 с.
 3. Творчі здібності молодших школярів у світлі наукової концепції Г.О.Балла, УДК 159.99 : 141.319.8;Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 14. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. С.253-258
 4. Проблема вікових особливостей учнів у працях Г.С. Костюка, ;Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, упорядники С.О. Лукомська, О.В. Котух. – К., 2018. –С.153
 5. Інтерактивні технології розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку, 2018
 6. Інтерактивні методи у розвитку творчих здібностей молодших школярів., 2018
 7. Психологія дошкільника у працях О.В.Запорожця, ;Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, упорядники С.О. Лукомська, О.В. Котух. – К., 2018. –С.157-161
 8. ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНИКА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ О.В. ЗАПОРОЖЦЯ, УДК 159.98;Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІІІ: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. – Київ-Ніжин: Вид-во ПП Лисенко, 2018. – С. 316-321.
 9. Харченко Н. А. Формування екосвідомості та розвитку особистості / Харченко Н. А. // Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги: Всеукраїнська науково-практична конференція (30 травня 2017 р.) : тези доп. / Відп. Ред. Г. М. Ржевський, Н. А. Харченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – С. 49.
 10. Харченко Н. А. Синергетичний підхід у дослідженні Г. С. Костюком вікових особливостей особистості учнів / Харченко Н. А. // Актуальні наукові психологічні та педагогічні дослідження сучасності : VІ-та Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція (26-27 жовтня 2017 р.): тези доп. / Відп. Ред. Г.М. Ржевський, Т.Д. Перепелюк. – К. : НУБіП, 2017. С. 138-142.
 11. До питання застосування синергетичного підходу у наукових поглядах Г.Костюка на особистість учня, 2016
 12. Біфуркація та індивідуальний розвиток учня у дослідженнях Г.Костюка, 2016
 13. Харченко Н. А. К вопросу применения индивидуального подхода при обучении учащихся в наследии Г. Костюка. / Н. А. Харченко // Международная научно – практическая конференция « Новая наука: теоретический и практический взгляд ». Психологические науки.
 14. Перепелюк Т.Д., Харченко Н.А. Взгляды С.Г. Костюка на природу развития способностей учеников/ Т.Д. Перепелюк, Н.А. Харченко // Международная научно-практическая конференция «Технологии XXI века: проблемы и перспективы развития».
 15. Харченко Н. А. Постать Григорія Костюка в історії становлення психологічної думки України / Н. А. Харченко // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.- Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2015.- Том ІХ.- Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія.- Вип.7.- 376 с.

Контакти

e-mail: kharchenkon.a@ukr.net