Харченко Надія Анатоліївна

 Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Pагальна психологія»
 • «Медіапсихологія»
 • «Психологія масової свідомості»
 • «Психологія професійної діяльності»

Сфера наукових досліджень

Тема дисертаційного дослідження: «Вікові особливості учнів як предмет педагогічної психології у науковій спадщині Г. С. Костюка».

Основні публікації

 1. Харченко Н. А. Проблема особистості учня як провідна тенденція у системі психологічних поглядів Г. С. Костюка / Харченко Н. А. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. № 12: Психологічні науки : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 44 (69). – С. 213–219
 2. Харченко Н. А. Постать Григорія Костюка в історії становлення психологічної думки України / Харченко Н. А. // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – К. ; Ніжин : ПП Лисенко, 2015. Вип. 7. – С. 351–356.
 3. Харченко Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на тернах психологічної думки України / Н. А. Харченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. пр / за ред. Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 2 (15). – С. 162–167.
 4. Харченко Н. А. Постать Г. С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення / Харченко Н. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2016. –
  № 1 (34). – С. 43–47.
 5. Харченко Н. А Факторы влияния на психологическое развитие личности в научных взглядах Г. С. Костюка / Харченко Н. А. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер. : Педагогика, психология. – 2013. – № 4 (5). – С. 62–65.
 6. Харченко Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на тернах психологічної думки України / Харченко Н. А. // Практична психологія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи : Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 20–21 трав. 2014 р.). – Умань : УДПУ, 2014.
 7. Харченко Н. А. К вопросу применения индивидуального подхода при обучении учащихся в наследии Г. Костюка. / Харченко Н. А. // Новая наука: теоретический и практический взгляд : междунар. науч. период. издание по итогам Междунар. науч.-практ. конф., (Стерлитамак, 14 октяб. 2015 г.). – Стерлитамак : РИЦ АМИ, 2015. – С. 56–57.
 8. Харченко Н. А. До питання застосування синергетичного підходу у наукових поглядах Г. Костюка на особистість учня / Харченко Н. А. // Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 14 квіт. 2016 р.). – Умань : Вид.-поліграф. центр «ВІЗАВІ», 2016. – С. 117–120.
 9. Харченко Н. А. Біфуркація та індивідуальний розвиток учня у дослідженнях Г. Костюка. / Харченко Н. А. // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. (за матеріалами ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2016 р.) / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Ч. 2. – Монреаль : ЦСП «НБК» ; Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 101–103.

Контакти

e-mail: kharchenkon.a@ukr.net