Харченко Надія Анатоліївна

Харченко

 

Харченко Надія Анатоліївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Психологія

Психологія професійної діяльності

Медіапсихологія

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема дисертаційного дослідження: “Проблема вікових особливостей учня в працях Г. С. Костюка”. Рік захисту 2017 р. Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (ДК №043083)

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Харченко Н. А. Теоретико-методологічні засади застосування теорії Г. С. Костюка у сучасній освітній практиці: монографія / Харченко Надія Анатоліївна; МОН України, Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 188 с. ISBN 978-966-304-316-6.

Статті

Харченко Н. А. Постать Григорія Костюка в історії становлення психологічної думки України / Н. А. Харченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ ; Ніжин : ПП Лисенко, 2015. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип.7. – С. 351–356

Харченко Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на тернах психологічної думки України. / Н. А. Харченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. – № 2 (15), жовтень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 180 с.

Харченко Н. А. К вопросу применения индивидуального подхода при обучении учащихся в наследии Г. Костюка. / Харченко Н. А. // Новая наука: теоретический и практический взгляд: междунар. науч. период. издание по итогам Междунар. науч.-практ. конф., (Стерлитамак, 14 октяб. 2015 г.). – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – С. 56–57.

Перепелюк Т.Д., Харченко Н.А. Взгляды Г.С. Костюка на природу развития способностей учеников// Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будуще. – Уфа: АЭТЕРНА, г. Челябинск, 10 октября 2015 г – С.166 – 167.

Тези

Харченко Н.А. Особливості психологічної профілактики шкільного насильства, Психологія національної безпеки і благополуччя особистості: тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-220 с.

Харченко Н.  Психологічні особливості смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації як складових образу «Я» майбутніх психологів / Харченко Н., Парфенюк А. // МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції , м. Умань, 11-12 жовтня 2019 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Каменського / год. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2019. – с.272. С. 244-247

Харченко Н.  Формування творчих здібностей молодших школярів у науковій спадщині Г. Балла. / Харченко Н., Шевчук Т. // МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції , м. Умань, 16-17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Каменського / год. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2018. – С.213.

Харченко Н. Емоційне середовище дошкільника у працях О. Запорожця. / Харченко Н., Чорна Т. // МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції , м. Умань, 16-17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Каменського / год. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві»., 2018. – С.211.

Харченко Н.А. Форми роботи з попередження та профілактики соціального сирітства, Соціальна профілактика сирітства : матеріали науково-практичного семінару (м. Київ, 20 бер. 2018 р.). Київ, 2018. 94 с.

Харченко Н. А. Творчі здібності молодших школярів у світлі наукової концепції Г .О. Балла / Харченко Н. А., Шевчук Т. П. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 14. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – С. 253-258

Проблема вікових особливостей учнів у працях Г.С. Костюка, ;Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, упорядники С.О. Лукомська, О.В. Котух. – К., 2018. –С.153

Харченко Н.А. Інтерактивні технології розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку, 2018

Хаченко Н.А. Інтерактивні методи у розвитку творчих здібностей молодших школярів., 2018

Харченко Н.А. Психологія дошкільника у працях О.В.Запорожця, ;Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, упорядники С.О. Лукомська, О.В. Котух. – К., 2018. –С.157-161

Харченко Н. А. Формування емоційного середовища дошкільника у науковій спадщині О. В. Запорожця / Харченко Н. А., Чорна Т. О.// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІІІ: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. – Київ-Ніжин: Вид-во ПП Лисенко, 2018. – С. 316-321

Харченко Н. А. Формування екосвідомості та розвитку особистості / Харченко Н. А. // Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги: Всеукраїнська науково-практична конференція (30 травня 2017 р.) : тези доп. / Відп. Ред. Г. М. Ржевський, Н. А. Харченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – С. 49.

Харченко Н. А. Синергетичний підхід у дослідженні Г. С. Костюком вікових особливостей особистості учнів / Харченко Н. А. // Актуальні наукові психологічні та педагогічні дослідження сучасності : VІ-та Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція (26-27 жовтня 2017 р.): тези доп. / Відп. Ред. Г.М. Ржевський, Т.Д. Перепелюк. – К. : НУБіП, 2017. С. 138-142.

Харченко Н. А. Постать Г. С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення / Харченко Н. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2016. – № 1 (34). – С. 43–47.

Харченко Н. А. Біфуркація та індивідуальний розвиток учня у дослідженнях Г. Костюка. / Харченко Н. А. // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. (за матеріалами ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2016 р.) / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Ч. 2. – Монреаль: ЦСП «НБК» ; Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 101–103.

 

Стажування за останні 5 років

НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної  педагогічної освіти. Підвищення кваліфікації, свідоцтво СП 35830447/ 1236-19 від 22.06.2019 р.. Тема: Метафоричні асоціативні карти в роботі коуча (21.01.- 22.06. 2019 р.)

 

Контакти викладача (електрона пошта):

kharchenkon.a@ukr.net

Google Scholar