Шеленкова Наталія Леонідівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Основи психодіагностики»
  • «Психологічні основи профорієнтації»
  • «Психологічне діагностування з практикумом»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток у майбутнії психологів психологіної готовності до здійснення професійної кар’єри»

Монографія:

Шеленкова Н. Розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри / Монографія / уклад. Н.Л. Шеленкова. – Тиражування : Умань – РА «Акварель», – 2014. – 194 с.

Навчально-методичні праці:

1.Шеленкова Н. Психологічні основи профорієнтації Навчальний посібник (2-ге видання) / Укладач Шеленкова Н.Л. – Тиражування : Умань – РА «Акварель», – 2014. – 256 с.

2.Шеленкова Н. Психодиагностический инструментарий Учебное пособие / Сост. Н.Л. Шеленкова – Тиражирование: Умань – РА «Акварель», 2014. – 420 с.

Видання, що включені до наукометричних баз та видання з імпакт-фактором:

1.Mischenko M. S., Shelenkova N. L. Future Psychologists’ Burnout Syndrome: Results of an Empirical Study. // Наука і освіта. – 2017. – №3. – 28-32.

2.Shelenkova N.L. Induvidual Psychological Characterics of Future Psychologists Primery Research // Virtus: Scientific Journal  / Editor –in-Cief M.A. Zhurba – February #11, 2017. – P.60-69.

3. Шеленкова Н. Вивчення дисципліни «Основи психодіагностики» за допомогою засобів дистанційного навчання/ Н.Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], – Випуск 2, Том 2. – 2017.- С.122-126

Фахові видання:

1.Шеленкова Н.Л. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів / Н. Шеленкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  – 1 (32), 2015. – Київ. – Видавничо –поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – С.45-49

2.Шеленкова Н. Вивчення дисципліни «Психологічні основи профорієнтації» за допомогою засобів дистанційного навчання/ Н.Шеленкова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2017. – Вип. 1. – С. The Study of “Psychological Fundamentals of Career Guidance” Subject by Means of Distance Learning. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_11.

3.Шеленкова Н. Вивчення дисципліни «Основи психодіагностики» за допомогою засобів дистанційного навчання/ Н.Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], – Випуск 2, Том 2. – 2017.- С.122-126

4. Шеленкова Н., Балабушка Є.О. Технологія подолання психічної ригідності у комбатантів / Н.Шеленкова, Є.Балабушка // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 25. – К., 2017. – С. 171-176.

5. Шeлeнкoвa, Н.Л. Щoдo рeзультaтiв пeрвиннoгo дocлiджeння iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв / Н. Л. Шeлeнкoвa // Вicник Нaцioнaльнoї aкaдeмiї oбoрoни Укрaїни. Зб-к нaук.прaць / гoл. рeд.В.В. Cтacюк. – К.: НУOУ, 2013. – Вип. 2(33). – C. 305-310.

Статті в інших виданнях:

1.Шеленкова Н. Психологія реклами / Н.Л. Шеленкова // Вісник Українсько-туркменського культурного-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.1, Ч.І. – С.175-181.

Тези:

1.Шеленкова Н.Л. Iндивiдуaльнo-псиxoлoгiчнi oсoбливoстi майбутніх психологів як чинник їхньої готовності до здійснення професійної кар’єри //  Матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції «Гуманітарні та суспільні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку». – К., 2013. – С.22-24

2.Шеленкова Н.Л. Психологічний аналіз професійного формування майбутнього фахівця в процесі навчання //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 47-50.

3.Шеленкова Н.Л. Структурно-функціональна модель психологічної готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри // Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали ІІІ 3 Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 23-24 жовтня 2014 р./ гол.ред. Шеленкова Н.Л. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – С.14-18.

4.Шеленкова Н.Л. Готовність до здійснення професійної кар’єри як мета і кінцевий результат прoфeсiйнoгo фoрмувaння майбутнього фaxiвця // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р. / [ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С.35-37.

5.Шеленкова Н.Л. Емоційна регуляція діяльності практичного психолога // Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 6-7 листопада 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.100-101

6.Шеленкова Н.Л. Емпіричне дoслiджeння iндивiдуaльнo-псиxoлoгiчниx oсoбливoстeй мaйбутнix психологів // Практична психологія освіти XXI століття: проблеми та перспективи: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю , Умань, 22 квітня 2015 р. / [ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С.159-163

7.Шеленкова Н.Л. Психологічна підготовка персоналу ризиконебезпечних професій // Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 4-5 листопада 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С.107-109

8.Шеленкова Н.Л. Психологічний механізм впливу індивідуально-психологічних особливостей майбутнього психолога на процес його професійного формування // Психологія та педагогіка : сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 28-29 жовтня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.69-72

9.Шеленкова Н.Л. Психологічна допомога постраждалим залежно від виду надзвичайної ситуації // Дослідження різних внапрямів розвитку психології та педагогіки :  збірник наукових робіт учасників  міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2016 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки». -2016. – С.35-37

10.Шеленкова Н.Л. Основні вимоги до професійно важливих якостей особистості практичного психолога // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні : матеріали У Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р. / гол. ред. Гриньова Н.В. – Умань. – С. 71-73.

11.Шеленкова Н.Л. Розвиток індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів в процесі їхньої підготовки до професійної діяльності // Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 31 березня 2016 р./ [ред..кол.:сафін О.Д. (гол.ред) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2016. – С.60-63

12.Шеленкова Н.Л. Зміни особистості під впливом надзвичайних ситуацій //Реалії та перспективи розвитку суспільства : соціальні, психологічні і політичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка. – С.143-146

13.Шеленкова Н.Л. Сутність психологічної готовності особистості до професійної діяльності // «EDUCATION IN MODERN UNIVTRSITY – PROJECT-BASED APPROACH TO THE WORK ORGANIZATION IN POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY, PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, HISTORY ACCORDING TO THE GUIDELINES OF THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (EXPERIENCE OF THE PANEUROPEAN UNIVERSITY)» . – Sladkovicovo, Slovak Republic, March 22-24, 2017. – С.107-111. (Словацька Республіка)

14.Шеленкова Н.Л. Психодіагностика як навчальна дисципліна // INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES : EUROPEAN UNION EXPERIENCE AND ITS IMPLEMENTATION TO THE TRAINING OF POLITICAL SCIENTISTS, SOCIOLOGISTS, PHILOSOPHERS, PSYCHOLOGISTS, HISTORIANS. – Sladkovicovo, Slovak Republic, Desember 26-28, 2016. – С.141-143. (Словацька Республіка)

15.Шеленкова Н.Л. Психологія поведінки в надзвичайних ситуаціях // International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce :Holy Cross University . – С.277-279. (Польща)

16.Шеленкова Н.Л. Перспективні шляхи використання досвіду освіти ЄС в Україні // Особливості діяльності психолога в сучасних умовах : матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 30 березня 2017р. / [ред..кол.: Сафін О.Д.(гол.ред)та інші]. – Умань: Видавничо- поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – С.121-124

17.Шеленкова Н.Л. Проблеми адаптації та дезадаптації в умовах професійної діяльності // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький , 30-31 березня 2017 р.) / [ред..колегія : Є.М. Потапчук (голов.ред.), Т.М. Левицька, Л.О. Подкоритова, В.Г. Гаврилькевич, О.В. Варгата] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац..ун-т, Каф. Психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 55-56

18.Шеленкова Н.Л.Сучасні тренінгові технології у підвищенні кваліфікації психологів // Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості : еко-тренінги : Всеукраїнська науково-практична конференція (30 травня 2017 р.): тези доп./ Відп.Ред. Г.М.Ржевський, Н.А. Харченко. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2017. – С.41-42.

 

Контакти

email: shelenkova_nata@ukr.net