Шеленкова Наталія Леонідівна

 

Шеленкова Наталія Леонідівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи психодіагностики

Психодіагностика з практикумом

Психологічне діагностування з практикумом

Психологія реклами, організаційна психологія

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 19.00.10 – економічна психологія; організаційна психологія. Тема «Розвиток психологічної готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри», 2014 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта») : навчально-методичний посібник / Н.Л. Шеленкова, М.С. Міщенко, О.Р.Поліщук [та ін.]; [за ред.О.О. Кравченко]; МОН України, Уманський держ. пед.у-тет імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 123 с.

Shelenkova N.L. Induvidual Psychological Characterics of Future Psychologists Primery Research // Virtus: Scientific Journal  / Editor –in-Cief M.A. Zhurba – February #11, 2017. – P.60-69.

Статті

Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів-першокурсників / Н. Шеленкова, С. Цихоня // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Випуск 2. – 2019. – С.79 – 86. 

Шеленкова Н.Л., Андросова А.С. Специфіка подружніх конфліктів / Н. Шеленкова, А. Андросова // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: Випуск 3. – 2019.  – С. 22-25

Шеленкова Н.Л. Дослідження копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання/ Н. Л. Шeлeнкoвa // Вісник ХДУ.Серія: психологічні науки / [гол.ред. Блинова О.Є.] – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Том 1 № 1 . –  С.72-77. 

Шeлeнкoвa, Н.Л. Самовизначення особистості як осннова реалізації в діяльності / Н. Л. Шeлeнкoвa // Збірник наукових праць Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / [гол.ред.О.Ф. Волобуєва]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – №1 (9). – С. 255- 267.

Shelenkova N. L., Mischenko M. S. The Study of Future Psychologists’ Personol Potential in the Process of Their Professional Development // Наука і освіта. – 2018. – №5. – 12-18.

Шеленкова Н. Л. Вивчення дисципліни «Основи психодіагностики» за допомогою засобів дистанційного навчання / Н. Л. Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / [гол. ред. : О. Є.Блинова]. – Херсон : ВД «Гельветика», 2017. – Випуск 2. – Том 2. – С.122–126. 

Шеленкова Н. Л. Технологія подолання психічної ригідності у комбатантів / Н. Л. Шеленкова, Є. О. Балабушка // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Випуск. 25. – Київ, 2017. – С. 171–176.

Mischenko M. S., Shelenkova N. L. Future Psychologists’ Burnout Syndrome: Results of an Empirical Study // Наука і освіта. – 2017. – №3. – 28–32. 

Шеленкова Н. Л. Вивчення дисципліни «Психологічні основи профорієнтації» за допомогою засобів дистанційного навчання / Н. Л. Шеленкова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія (електронне видання) / [гол. ред. : О. Ф. Волобуєва]. – Хмельницький, 2017. – Випуск. 1. 

Шеленкова Н. Л. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів / Н. Л. Шеленкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. –  Випуск. 1 (32). – С. 45–49. 

 

Стажування за останні 5 років

Науково-педагогічне стажування. Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки політологів, соціологів, філософів, психологів, істориків. 26-28 грудня 2016 р. Отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом ректора університету.

Науково-педагогічне стажування «Освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи в галузі політології, соціології, філософії, психології, історії згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» (м. Сладковічево, Словацька Республіка). 22-24 березня 2017 р. Отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом ректора університету.

Курси підвищення кваліфікації 21 січня-22 червня 2019 р. (210 год./7 кр.). Свідоцтво СП 35830447 / 1237-19. Тема випускної роботи : Коуч-технологія та її роль у здійсненні професійної кар’єри психологів.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

shelenkova_nata@ukr.net

Google Scholar