Шеленкова Наталія Леонідівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Основи психодіагностики»
 • «Психологічні основи профорієнтації»
 • «Психологічне діагностування з практикумом»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток у майбутнії психологів психологіної готовності до здійснення професійної кар’єри»

Монографії

Шеленкова Н. Розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри / Монографія / уклад. Н.Л. Шеленкова. – Тиражування : Умань – РА «Акварель», – 2014. – 194 с.

Посібники

 1. Шеленкова Н. Психологічні основи профорієнтації Навчальний посібник (2-ге видання) / Укладач Шеленкова Н.Л. – Тиражування : Умань – РА «Акварель», – 2014. – 256 с.
 2. Шеленкова Н. Психодиагностический инструментарий Учебное пособие / Сост. Н.Л. Шеленкова – Тиражирование: Умань – РА «Акварель», 2014. – 420 с.
 3. Shelenkova N.L. Induvidual Psychological Characterics of Future Psychologists Primery Research // Virtus: Scientific Journal  / Editor –in-Cief M.A. Zhurba – February #11, 2017. – P.60-69.

Статті

 1. Шеленкова Н.Л., Подгорна Т. Фізіогноміка як об’єкт психологічних досліджень // The 3rd International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (November 13-15, 2019) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2019. Р. 50-54
 2. Шеленкова Н. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в умовах модернізації освіти / Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали П`ятої Міжнародної науково-практичної конференції // FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. (м. Умань, 11–12 жовтня 2019 року). Умань, 2019. С. 163-165.
 3. Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Практичні рекомендації для підвищення ефективності копінг-поведінки у студентів-першокурсників / Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. (Łódź, 30 pazdziernika 2019 roku). Łódź: Nowa nauka, 2019. S. 79-81.
 4. Шеленкова Н.Л., Подгорна Т.І. Важливість емоційного інтелекту для особистості / Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt Łódź, 30 pazdziernika 2019 roku). Łódź: Nowa nauka, 2019. S. 69-72.
 5. Шеленкова Н.Л., Гасанова Л.І. Булінг та конфлікт: розмежування понять / Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. (Łódź, 30 pazdziernika 2019 roku). Łódź: Nowa nauka, 2019. S. 90-92.
 6. Шеленкова Н.Л., Андросова А.С. Особливості подружніх конфліктів / Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt.( Łódź, 30 pazdziernika 2019 roku). Łódź: Nowa nauka, 2019. S. 96-98.
 7. Шеленкова Н. Дослідження копінг-стратегій в процесі адаптації студентів першого року навчання / Н.Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], – Випуск 1 – 2019.- С.72-77.
 8. Шеленкова Н.Л. Теоретичні основи вивчення індивідуально-особистісних особливостей студентів-психологів / Н.Л.Шеленкова // «Science progress in European countries : new concepts and modern solutions» : Papers of the 6th International Scientific Conference – Stuttgart, Germany, April 19, 2019. – С. 199- 204.
 9. Шеленкова Н.Л. Механізми впливу в рекламній діяльності / Н.Л.Шеленкова // Prospects for the development of psychology as a science in Eu Countries and Ukraine : International scientific and practical conference. – Warsaw, Republic of Poland, February 1-2, 2019. – С. 131-133.
 10. Шеленкова Н.Л. Аналіз досліджень впливу реклами на цінності сучасної молоді / Н.Л.Шеленкова // Osiągnięcia naukowe i perspektywy: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2019. – С.77- 78.
 11. Шеленкова Н.Л., Андросова А.С. Специфіка подружніх конфліктів // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2019. Вип 3. С. 68-75.
 12. Шеленкова Н.Л., Цихоня С.Д. Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів-першокурсників // Психологічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2019. Вип. 2. С.79-86.
 13. НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ, 2018
 14. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО ФОРМУВАННЯ, 2018
 15. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА НА ПРОЦЕС ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО ФОРМУВАННЯ, 2018
 16. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИНСТВА В ПСИХОЛОІЇ, 2018
 17. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ, 2018
 18. САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ, 2018
 19. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ЛЮДИНІ В ЕМОЦІЙНІЙ КРИЗІ, 2018
 20. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО СКЛАДОВІ, 2018
 21. СТУДЕНТСЬКА ГРУПА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТІВ ПОВЕДІНКИ, 2018
 22. СПОСОБИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РЕКЛАМИ, 2018
 23. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОГО СТРЕСУ У СТУДЕНТІВ, 2018
 24. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕЗУ ПОВЕДІНКИ У ГРУПІ,2017
 25. ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТРЕНІНГУ, 2017
 26. ПСИХОДІАГНОСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА, 2017
 27. СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2017
 28. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ, 2017
 29. ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ, 2017
 30. ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ» ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, 2017
 31. FUTURE PSYCHOLOGISTS’ BURNOUT SYNDROME: RESULTS OF AN EMPIRICAL STUDY, 2017
 32. ПОНЯТТЯ АЛЕКСИТИМІЇ,2017
 33. Шеленкова Н., Балабушка Є.О. Технологія подолання психічної ригідності у комбатантів / Н.Шеленкова, Є.Балабушка // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 25. – К., 2017. – С. 171-176.
 34. ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ТА ДЕЗАДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2017
 35. ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ОСВІТИ ЄС В УКРАЇНІ, 2017
 36. Психологія поведінки в надзвичайних ситуаціях, 2016
 37. Розвиток індивідуально-психологічних якостей, 2016
 38. Зміни особистості під впливом надзвичайних ситуацій, 2016
 39. Психологічна допомога постраждалим залежно від виду надзвичайної ситуації, 2016
 40. Основні вимоги до професійно важливих якостей особистості практичного психолога, 2016
 41. Психологічна підготовка персоналу ризиконебезпечних професій, 2016
 42. Психологічний механізм впливу індивідуально- психологічних особливостей, 2016
 43. ЕМОЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА, 2015
 44. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів, 2015
 45. Видатна постать в психології. Сафін О.Д., 2015
 46. Психологічна готовність особистості до професійної діяльності: основні підходи, 2014
 47. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ, 2014
 48. СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2014
 49. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ У ВНЗ, 2014
 50. Індивiдуaльнo-псиxoлoгiчнi oсoбливoстi майбутніх психологів як чинник їхньої готовності до здійснення професійної кар’єри, 2013
 51. ПРОФЕСІЙНЕ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ, 2013
 52. 5. Шeлeнкoвa, Н.Л. Щoдo рeзультaтiв пeрвиннoгo дocлiджeння iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв / Н. Л. Шeлeнкoвa // Вicник Нaцioнaльнoї aкaдeмiї oбoрoни Укрaїни. Зб-к нaук.прaць / гoл. рeд.В.В. Cтacюк. – К.: НУOУ, 2013. – Вип. 2(33). – C. 305-310.
 53. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ, 2013
 54. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ПСИХОЛОГІЇ, 2013

Тези

 1. Шеленкова Н.Л., Андросова А.С. Використання нумерології в психологічній практиці / Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Умань, 28-29 жовтня 2019 р.). Умань. С. 52-54.
 2. Проблема вивчення почуття провини, Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції(м. Умань, 30 травня 2019 року) / За ред. Т.Д. Перепелюк / М-во освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ФСПО. – Умань, 2019. – 83 с.
 3. Шеленкова Наталія, ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ / Н.Л. Шеленкова // Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференці / Ред. колегія: Т.Д.Перепелюк, С.М. Ольховецький,/ М-во освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ФСПО. – Умань, 2019. – С.109-112.
 4. Шеленкова Н. Психологічні бар’єри в процесі професійного розвитку особистості. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти / За ред.С. Щудло, О.Заболотної, Л. Загоруйко. – Киів – Дрогобич : ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2019. – С.184-186″
 5. Шеленкова Н.Л. Розвиток індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів в процесі їхньої підготовки до професійної діяльності // Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 31 березня 2016 р./ [ред..кол.:сафін О.Д. (гол.ред) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2016. – С.60-63
 6. Шеленкова Н.Л. Готовність до здійснення професійної кар’єри як мета і кінцевий результат прoфeсiйнoгo фoрмувaння майбутнього фaxiвця // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р. / [ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С.35-37.
 7. Шеленкова Н.Л. Емпіричне дoслiджeння iндивiдуaльнo-псиxoлoгiчниx oсoбливoстeй мaйбутнix психологів // Практична психологія освіти XXI століття: проблеми та перспективи: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю , Умань, 22 квітня 2015 р. / [ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С.159-163
 8. Шеленкова Н.Л. Iндивiдуaльнo-псиxoлoгiчнi oсoбливoстi майбутніх психологів як чинник їхньої готовності до здійснення професійної кар’єри //  Матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції «Гуманітарні та суспільні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку». – К., 2013. – С.22-24

Контакти

email: shelenkova_nata@ukr.net