(Українська) Шеленкова Наталія Леонідівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Основи психодіагностики»
  • «Психологічні основи профорієнтації»
  • «Психологічне діагностування з практикумом»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток у майбутнії психологів психологіної готовності до здійснення професійної кар’єри»

Монографія:

Шеленкова Н. Розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри / Монографія / уклад. Н.Л. Шеленкова. – Тиражування : Умань – РА «Акварель», – 2014. – 194 с.

Навчально-методичні праці:

1.Шеленкова Н. Психологічні основи профорієнтації Навчальний посібник (2-ге видання) / Укладач Шеленкова Н.Л. – Тиражування : Умань – РА «Акварель», – 2014. – 256 с.

2.Шеленкова Н. Психодиагностический инструментарий Учебное пособие / Сост. Н.Л. Шеленкова – Тиражирование: Умань – РА «Акварель», 2014. – 420 с.

Видання, що включені до наукометричних баз та видання з імпакт-фактором:

1.Mischenko M. S., Shelenkova N. L. Future Psychologists’ Burnout Syndrome: Results of an Empirical Study. // Наука і освіта. – 2017. – №3. – 28-32.

2.Shelenkova N.L. Induvidual Psychological Characterics of Future Psychologists Primery Research // Virtus: Scientific Journal  / Editor –in-Cief M.A. Zhurba – February #11, 2017. – P.60-69.

3. Шеленкова Н. Вивчення дисципліни «Основи психодіагностики» за допомогою засобів дистанційного навчання/ Н.Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], – Випуск 2, Том 2. – 2017.- С.122-126

Фахові видання:

1.Шеленкова Н.Л. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів / Н. Шеленкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  – 1 (32), 2015. – Київ. – Видавничо –поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – С.45-49

2.Шеленкова Н. Вивчення дисципліни «Психологічні основи профорієнтації» за допомогою засобів дистанційного навчання/ Н.Шеленкова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. – 2017. – Вип. 1. – С. The Study of “Psychological Fundamentals of Career Guidance” Subject by Means of Distance Learning. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_11.

3.Шеленкова Н. Вивчення дисципліни «Основи психодіагностики» за допомогою засобів дистанційного навчання/ Н.Шеленкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки / Херсон. держ. ун- т, ф-т психології, історії та соціол. – Херсон: [б. в.], – Випуск 2, Том 2. – 2017.- С.122-126

4. Шеленкова Н., Балабушка Є.О. Технологія подолання психічної ригідності у комбатантів / Н.Шеленкова, Є.Балабушка // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 25. – К., 2017. – С. 171-176.

5. Шeлeнкoвa, Н.Л. Щoдo рeзультaтiв пeрвиннoгo дocлiджeння iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй мaйбутнix пcиxoлoгiв / Н. Л. Шeлeнкoвa // Вicник Нaцioнaльнoї aкaдeмiї oбoрoни Укрaїни. Зб-к нaук.прaць / гoл. рeд.В.В. Cтacюк. – К.: НУOУ, 2013. – Вип. 2(33). – C. 305-310.

Статті в інших виданнях:

1.Шеленкова Н. Психологія реклами / Н.Л. Шеленкова // Вісник Українсько-туркменського культурного-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.1, Ч.І. – С.175-181.

Тези:

1.Шеленкова Н.Л. Iндивiдуaльнo-псиxoлoгiчнi oсoбливoстi майбутніх психологів як чинник їхньої готовності до здійснення професійної кар’єри //  Матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції «Гуманітарні та суспільні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку». – К., 2013. – С.22-24

2.Шеленкова Н.Л. Психологічний аналіз професійного формування майбутнього фахівця в процесі навчання //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 47-50.

3.Шеленкова Н.Л. Структурно-функціональна модель психологічної готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри // Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали ІІІ 3 Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 23-24 жовтня 2014 р./ гол.ред. Шеленкова Н.Л. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – С.14-18.

4.Шеленкова Н.Л. Готовність до здійснення професійної кар’єри як мета і кінцевий результат прoфeсiйнoгo фoрмувaння майбутнього фaxiвця // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали IV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р. / [ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С.35-37.

5.Шеленкова Н.Л. Емоційна регуляція діяльності практичного психолога // Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 6-7 листопада 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.100-101

6.Шеленкова Н.Л. Емпіричне дoслiджeння iндивiдуaльнo-псиxoлoгiчниx oсoбливoстeй мaйбутнix психологів // Практична психологія освіти XXI століття: проблеми та перспективи: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю , Умань, 22 квітня 2015 р. / [ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С.159-163

7.Шеленкова Н.Л. Психологічна підготовка персоналу ризиконебезпечних професій // Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 4-5 листопада 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С.107-109

8.Шеленкова Н.Л. Психологічний механізм впливу індивідуально-психологічних особливостей майбутнього психолога на процес його професійного формування // Психологія та педагогіка : сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 28-29 жовтня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.69-72

9.Шеленкова Н.Л. Психологічна допомога постраждалим залежно від виду надзвичайної ситуації // Дослідження різних внапрямів розвитку психології та педагогіки :  збірник наукових робіт учасників  міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2016 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки». -2016. – С.35-37

10.Шеленкова Н.Л. Основні вимоги до професійно важливих якостей особистості практичного психолога // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні : матеріали У Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р. / гол. ред. Гриньова Н.В. – Умань. – С. 71-73.

11.Шеленкова Н.Л. Розвиток індивідуально-психологічних якостей майбутніх психологів в процесі їхньої підготовки до професійної діяльності // Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Умань, 31 березня 2016 р./ [ред..кол.:сафін О.Д. (гол.ред) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2016. – С.60-63

12.Шеленкова Н.Л. Зміни особистості під впливом надзвичайних ситуацій //Реалії та перспективи розвитку суспільства : соціальні, психологічні і політичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка. – С.143-146

13.Шеленкова Н.Л. Сутність психологічної готовності особистості до професійної діяльності // «EDUCATION IN MODERN UNIVTRSITY – PROJECT-BASED APPROACH TO THE WORK ORGANIZATION IN POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY, PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, HISTORY ACCORDING TO THE GUIDELINES OF THE EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (EXPERIENCE OF THE PANEUROPEAN UNIVERSITY)» . – Sladkovicovo, Slovak Republic, March 22-24, 2017. – С.107-111. (Словацька Республіка)

14.Шеленкова Н.Л. Психодіагностика як навчальна дисципліна // INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES : EUROPEAN UNION EXPERIENCE AND ITS IMPLEMENTATION TO THE TRAINING OF POLITICAL SCIENTISTS, SOCIOLOGISTS, PHILOSOPHERS, PSYCHOLOGISTS, HISTORIANS. – Sladkovicovo, Slovak Republic, Desember 26-28, 2016. – С.141-143. (Словацька Республіка)

15.Шеленкова Н.Л. Психологія поведінки в надзвичайних ситуаціях // International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce :Holy Cross University . – С.277-279. (Польща)

16.Шеленкова Н.Л. Перспективні шляхи використання досвіду освіти ЄС в Україні // Особливості діяльності психолога в сучасних умовах : матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 30 березня 2017р. / [ред..кол.: Сафін О.Д.(гол.ред)та інші]. – Умань: Видавничо- поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – С.121-124

17.Шеленкова Н.Л. Проблеми адаптації та дезадаптації в умовах професійної діяльності // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький , 30-31 березня 2017 р.) / [ред..колегія : Є.М. Потапчук (голов.ред.), Т.М. Левицька, Л.О. Подкоритова, В.Г. Гаврилькевич, О.В. Варгата] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац..ун-т, Каф. Психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 55-56

18.Шеленкова Н.Л.Сучасні тренінгові технології у підвищенні кваліфікації психологів // Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості : еко-тренінги : Всеукраїнська науково-практична конференція (30 травня 2017 р.): тези доп./ Відп.Ред. Г.М.Ржевський, Н.А. Харченко. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2017. – С.41-42.

 

Контакти

email: shelenkova_nata@ukr.net