Якісна освіта неможлива без кваліфікованого професорсько-викладацького складу факультету

19 вересня 2019

Факультет соціальної та психологічної освіти має потужну науково технічну базу. На факультеті діє 4 наукові школи: д.п.н, професора Коберника О.М., д.п.н, професора Кочубей Т.Д., д.п.н, професора Коляди Н.М. та доктора психологічнихнаук, професора Сафіна О.Д.

З метою формування спеціальних умінь майбутніх соціальних педагогів щодо роботи з особами з обмеженими функціональними можливостями на факультеті діє «Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (керівник – викладач кафедри соціальної педагогіки та соцальної роботи Войтовська А.І.).

Також з метою вдосконалення підготовки майбутніх соціальних педагогів до спеціалізованого навчання в закладах соціальної сфери різних рівнів на факультеті функціонує «Школа соціальних знань» (керівник – канд. пед. наук, доц. Бондаренко Г.В.).

А також функціонує, науково-методичний центр професійного розвитку викладачів спрямований на розвиток наукової творчості, професіоналізму та професійної компетентності науково-педагогічних працівників (керівник – доктор пед.. наук, професор Коберник О.М.).

Також на факультеті функціонує науково-практичний центр родинного виховання (Керівник – кандидат пед. наук, доцент Полєхіна В.М.).

Невід’ємним компонентом побудови сучасного демократичного толерантного суспільства є впровадження принципу гендерної рівності у всі сфери життєдіяльності, в тому числі, в освіту, тому на факультеті діє «Гендерний центр» (керівник – доктор пед. наук, доцент, О.О. Кравченко).

Новоствореним є МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «START» (Керівник – Левченко Наталія Володимирівна). Центр є спільним проектом факультету соціальної та психологічної освіти та відділу у справах молоді Уманської міської ради.

До науково-дослідної роботи були залучені студенти у 48 наукових гуртках та проблемних групах. Тематика студентських наукових досліджень була представлена у контексті наукових тем кафедр та науково-дослідних робіт.

Студенти факультету – активні учасники Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, студентських олімпіад, де постійно засвідчують високий навчально-методичний та науковий рівень підготовки фахівців, отримуючи перемоги та призові місця.

На факультеті упродовж року було проведено ряд заходів різного рівня.

Зокрема, науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки та освітнього менеджменту спільно із зарубіжними співорганізаторами було організовано та проведено 3 Міжнародні науково-практичні конференції.

Також, відбулися Всеукраїнські науково-практичні конференції

Викладачами факультету  публікуються монографії, підручники, навчальні посібники, статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.


Фото новини: