Заходи для забезпечення якості освітньої діяльності

ЗАХОДИ

ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА ФАКУЛЬТЕТІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

НА 2021 РІК

 

з/п

Перелік заходів Відповідальні за виконання Термін виконання

 

1.     ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
1.1.          Аналіз якості освітнього процесу
1.1.1. Проведення опитувань здобувачів вищої освіти за окремими освітніми програмами Декан факультету, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Упродовж навчального року
1.1.2. Опитування науково-педагогічних працівників Декан факультету, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Вересень 2021 року
1.1.3. Анкетування випускників ОП факультету Декан факультету, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Упродовж навчального року
1.1.4. Узагальнення результатів опитування учасників освітнього процесу, виявлення недоліків і проблем, врахування результатів в освітньому процесі Декан факультету, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Упродовж навчального року
1.2.          Удосконалення процедур розвитку культури якості
1.2.1. Контроль рівня підготовки та доступності силабусів усіх освітніх компонентів ОП за різними освітніми ступенями і спеціальностями Завідувачі кафедр факультету, гаранти ОП Серпень 2021 р.
1.2.2. Аналіз ефективності організації навчальних занять (очних/дистанційних) та самостійної роботи здобувачів кафедрами факультету Голова НМК факультету Упродовж навчального року
1.2.3. Розробка рекомендацій для залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освіти Голова НМК факультету, заступник декана із забезпечення якості освіти Вересень 2021 р.
1.3.          Аналіз результатів опитування роботодавців
1.3.1 Опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці Декан факультету, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Жовтень 2021 р.
1.3.2. Аналіз ефективності залучення роботодавців до практичної підготовки здобувачів вищої освіти та формування цілей і завдань виробничих практик Голова НМК факультету, заступник декана факультету з практичної підготовки Листопад-грудень 2021 р.
2.     Забезпечення та удосконалення якості освіти
2.1.          Забезпечення якості, періодичного перегляду, аудиту та моніторингу освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних дисциплін
2.1.1. Перегляд та внесення змін до чинних ОП. Публічне обговорення ОП, навчальних планів, програм навчальних дисциплін на наступний навчальний рік Гаранти ОП, голова НМК факультету До 30 квітня 2021 р.
2.1.2. Аналіз та узагальнення змін до ОП, навчальних планів, програм навчальних дисциплін, їх формування і затвердження в установленому порядку Голова НМК факультету До 30 квітня 2021 р.
2.1.3. Удосконалення інформаційних технологій навчання та інтерактивних методик викладання Завідувачі кафедр Упродовж навчального року
2.1.4. Опрацювання зауважень голів ЕК та підготовка випускників 2021 р. до атестації Завідувачі кафедр факультету До травня 2021 р.
2.1.5. Модернізація освітнього процесу за навчально-дослідницьким зразком для активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти Завідувачі кафедр факультету Упродовж 2021 р.
2.1.6. Забезпечення зворотнього зв’язку зі здобувачами вищої освіти та постійний аналіз якості організації та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу Голова НМК факультету Упродовж навчального року
2.2.          Аналіз та вдосконалення шляхів і методів мотивації та винагороди НПП
2.2.1. Проведення та обговорення результатів контрольних і взаємних відвідувань навчальних занять на кафедрах Голова НМК факультету, завідувачі кафедри Відповідно до графіка проведення занять
2.2.2. Рейтингове оцінювання діяльності викладачів і кафедр за навчальний рік Завідувачі кафедр До 01.07.2021 р.
2.2.4. Аналіз результатів рейтингового оцінювання Вченою радою факультету, подання пропозицій для морального і матеріального заохочення НПП Декан факультету 01.10.2021 р.
2.3.          Моніторинг теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти
2.3.1. Проведення діагностико-тренінгових тестувань для перевірки готовності здобувачів вищої освіти до заліково-екзаменаційних сесій Декан факультету, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Травень-червень,

Листопад-грудень 2021 р.

2.3.2. Аналіз підведення підсумків успішності студентів за результатами зимової і літньої заліково-екзаменаційних сесій Декан факультету, заступник декана з навчальної роботи, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Двічі упродовж року
2.3.3. Аналіз і підведення підсумків атестації випускників, опрацювання зауважень голів ЕК, реалізація заходів для їх усунення Декан факультету, завідувачі кафедри Двічі упродовж року
2.3.4. Визначення рейтингових показників успішності, наукової, громадської, спортивної діяльності здобувачів вищої освіти Декан факультету, голова студентських рад, СНТ Лютий, липень 2021 р.
2.3.5. Призначення здобувачами вищої освіти академічних, іменних, соціальних стипендій, преміювання за особливі успіхи в навчанні, науковій, громадській діяльності Деккан факультету, голова студентських рад, СНТ Лютий, липень 2021 р.
2.4.          Професійний розвиток, підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних кадрів
2.4.1. Сприяння професійному розвитку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Завідувачі кафедри Постійно
2.4.2. Організація нарад, семінарів, тренінгів для професорсько-викладацького складу з питань покращення якості підготовки студентів та аспірантів Голова НМК факультету Упродовж навчального року
2.5.          Організація на міжнародні вимоги
2.5.1. Постійний моніторинг та гармонізація змісту, форм і методів навчання з міжнародними Голова НМК факультету Упродовж навчального року
2.5.2. Удосконалення навчально-методичного та матеріального забезпечення освітнього процесу, змісту програм для атестації випускників з урахуванням вимог стандартів вищої освіти Голова НМК факультету Постійно
2.6.          Забезпечення якості післядипломної освіти
2.6.1. Забезпечення підготовки фахівців на післядипломному рівні з урахуванням вимог роботодавців та стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні Завідувачі кафедр Упродовж навчального року
2.6.2. Врахування пропозицій слухачів та випускників курсів підвищення кваліфікації при розробці та перегляді навчальних програм Завідувачі кафедр Упродовж навчального року
2.6.3. Моніторинг стану навчально-методичного забезпечення дисциплін для слухачів курсів підвищення кваліфікації з урахуванням сучасних вимог до педагогічної освіти та пропозицій роботодавців Завідувачі кафедр Упродовж навчального року
2.7.          Аналіз соціальних умов здобувачів вищої освіти
2.7.1. Систематичний аналіз та постійний контроль умов забезпечення права на освіту, зокрема здобувачам з особливими освітніми потребами Голова НМК факультету, завідувачі кафедр Постійно
2.7.2. Сприяння роботі органів студентського самоврядування, наукових товариств студентів, ради молодих учених Декан факультету Постійно
2.7.3. Забезпечення оперативного вирішення побутових та соціальних проблем здобувачами вищої освіти, дотримання вимог міждержавних договорів та угод Декан факультету Упродовж навчального року
3.     Інформаційна система
3.1. Обговорення та затвердження на вченій раді факультету щорічних заходів для удосконалення якості освіти Декан факультету Січень 2021 р.
3.2. Публікація на веб-сайті факультету інформації з питань забезпечення якості освіти на факультеті Декан факультету, заступник декана факультету із забезпечення якості освіти Упродовж навчального року

Заходи для забезпечення якості освітньої діяльності 2021