МенеджментПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Магістр з управління та адміністрування

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації

 

Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень
а Мета програми
Забезпечити здобуття студентами розумінь та знань у галузі управління й адміністрування в освітніх установах та на їх основі сформувати уміння, навички й здатності ефективної організації управлінської діяльності у закладах освіти та виробничого навчання.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: теорія і практика організації управлінської діяльності в закладах освіти.

І. Цикл загальної підготовки − 30 кредитів

1.1. Гуманітарна підготовка − 9 кредитів

1.2. Фундаментальна підготовка − 21 кредит

ІІ. Цикл професійної підготовки − 18 кредитів

2.1. Психолого-педагогічна підготовка − 8 кредитів

2.2. Науково-предметна підготовка − 10 кредитів

ІІІ. Практична підготовка − 12 кредитів

ІV. Атестація − 30 кредитів

2 Фокус програми: загальна/

спеціальна

Загальна. Акцент на широкому огляді та глибинних знаннях взаємозв’язку між психолого-педагогічною та управлінською діяльністю менеджера освіти.
3 Орієнтація програми Цикли підготовки є практико орієнтованими. Розширення обізнаності студентів у наукових основах управлінської діяльності, формування здатності реалізувати технологічні, правові, інформаційні  та економічні засади її організації.
4 Особливості програми Програма розкриває психологічні основи управління в системі освіти та технологічні аспекти організації та менеджменту навчально-виховної, методичної, фінансово-економічної  діяльності та моніторингу якості освіти.
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлашту-вання Посади (за наявності диплома магістра): магістр управління та адміністрування призначений для роботи в дошкільних навчально-виховних закладах, загальноосвітніх та позашкільних установах, у науково-дослідних і навчальних центрах та інститутах, у вищих навчальних закладах, у методичних та управлінських освітніх установах; директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.); директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.); директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату та ін.); директор курсів підвищення кваліфікації; директор позашкільного закладу;директор дошкільного виховного закладу; директор навчально-виробничого комбінату; директор навчально-курсового комбінату;директор навчального (навчально-тренувального) центру; директор навчального пункту; директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.); директор філіалу; начальник училища; начальник курсів підвищення кваліфікації;начальник навчального (навчально-тренувального) центру; начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, навчальницького складу, технічної); начальник філіалу; декан; завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури); завідувач бази навчально-наукової; завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка); завідувач кабінету навчального; завідувач кафедри;  завідувач курсів;  завідувач лабораторії (освіта); завідувач позашкільного закладу;  завідувач практики (виробничої, навчальної); керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро; начальник навчального пункту; завідувач відділення (декан) у коледжі; завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін..); завідувач відділу; завідувач пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.);  завідувач сектора; начальник відділу;  начальник сектору.
2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання та самонавчання, що проявляється у поєднанні лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, самостійної роботи й виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. Стиль навчанняактивний, що дає можливість студенту обирати предмет та організовувати час відповідно до індивідуальних можливостей та вибору курсів. Впродовж останнього семестру більшу частину часу студент присвячує написанню кваліфікаційної роботи.
2 Система оцінювання Іспити (усні, письмові), заліки (усні, письмові, у вигляді тестового контролю), захист практики. Атестація − підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи.
   
д Програмні компетентності
1 Загальні –          Знання та розуміння фахової галузі та професії менеджера в освіті.

–          Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

–          Здатність до спілкування в усній та письмовій формі рідною та іноземною мовою.

–          Здатність використання інформаційних та комунікаційних технологій в управлінні.

–          Здатність розробляти та управляти проектами.

–          Здатність до створення нових ідей (креативність).

–          Здатність до системного аналізу, синтезу з метою розв’язання професійних проблем та прийняття управлінських рішень.

–          Здатність до організації та планування управлінської діяльності в системі закладів освіти та виробничого навчання.

–          Здатність працювати в команді та самостійно.

–          Здатність діяти відповідно до етичних норм управлінської діяльності.

–          Здатність знаходити, обробляти, аналізувати і використовувати інформацію з різних джерел.

–          Здатність вирішувати конфлікти і вести переговори.

–          Націленість на досягнення якості освітніх послуг.

–          Здатність до самоосвіти, самоаналізу та самовдосконалення.

2 Фахові –   Здатність використовувати основи теорії та методології освітнього менеджменту у власній  управлінській діяльності.

–   Здатність проектувати і здійснювати управлінський процес з урахуванням тенденцій розвитку освіти, навчального закладу та запитів отримувачів освітніх послуг.

–   Здатність до організації спільної діяльності та міжособистісної взаємодії суб’єктів управлінського  процесу.

–   Здатність застосовувати сучасні методи й технології освітньої та управлінської діяльності.

–   Здатність створювати і підтримувати психологічно безпечне освітнє середовище закладу.

–   Здатність діагностувати й оцінювати якість роботи освітньої установи, дієвість управлінського процесу.

–   Здатність проявляти лідерські якості управлінця.

–     Здатність до саморозвитку на основі рефлексії результатів своєї управлінської  діяльності.

е Програмні результати навчання
Випускник знає та розуміє основи управлінської діяльності, тому проявляє:

–           Обізнаність в основах ораторської майстерності та здатність до ефективної побудови мовлення державною та іноземною мовою в управлінській діяльності.

–           Обізнаність з теорії і практики управління навчально-виховною, методичною та діагностичною діяльністю в закладах освіти та здатність до її організації.

–           Розуміння теорії та практики організації освітньої установи, її документообігу, моніторингу якості освіти.

–           Обізнаність в правових та фінансово-економічних аспектах діяльності навчального закладу та здатність до її  реалізації.

–           Обізнаність в методології та методиці науково-педагогічних досліджень та здатність їх застосовувати в управлінні освітнім закладом.

–           Здатність демонструвати дієві методи та технології освітньої та управлінської діяльності.

–           Здатність продемонструвати знання та розуміння способів прийняття рішень та розв’язання управлінських і психологічних проблем.

–          Здатність аналізувати управлінські ситуації, вирішувати педагогічні конфлікти і вести переговори.

–          Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології в управлінській діяльності.

–           Здатність до планування управлінської діяльності в системі закладів освіти та виробничого навчання на основі сучасних тенденцій філософії та соціології освіти.

–          Здатність організовувати роботу на основі соціальної та економічної безпеки суб’єктів управлінської діяльності.

–           Здатність організовувати ефективну та психологічно комфортну роботу педагогічного колективу.

–           Здатність реалізувати етичні зобов’язання перед суб’єктами управлінської діяльності.

–           Здатність забезпечувати цивільний захист та охорону праці в закладах освіти та виробничого навчання.

–           Здатність аналізувати досвід управлінської діяльності, виокремлювати та  систематизувати його позитивні та негативні аспекти, визначати способи розв’язання управлінських проблем.

–           Здатність підготувати та захистити кваліфікаційний проект, що розв’язує важливу задачу аналізу, вивчення та удосконалення окремих аспектів управлінської діяльності закладу освіти.

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 8 червня 2016 р.).

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) –

Кірдан Олена Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Розробники:

Бойченко Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Безлюдна Наталія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Бялик Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Спеціальність: 073 Менеджмент