Лівандовська Інна Антонівна

 

Лівандовська Інна Антонівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри психології

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Організація та  методика соціально-психологічного тренінгу

Основи психотренінгу

Методика роботи практичного психолога

Психодіагностика

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

«Психологічні особливості формування гендерної ідентифікації підлітків в умовах дитячого будинку сімейного типу»

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті

Значення батьків-вихователів на процес гендерної ідентифікації сиріт в умовах дитячого будинку сімейного типу. Корекційно-відновлювальний та розвивальний аспект, 2018

Лівандовська І.А. Специфіка гендерної ідентифікації сиротинців у контексті суб’єктивного педагогічного чинника. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. Випуск 4.  2016.  С.81-86.  

Тези

Ливандовская И. А. О процессе гендерной идентификации в контексте личностного формирования сирот. Замонавий психологиянинг амалий имкониятлари: мазвусидаги хорижлик мутахассислар иштирокидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами,Тошкент: ТДПУ, 2018.С. 165-167.

Лівандовська І.А. Вплив феномену самодеприваціїї  на процес гендерної ідентифікації сиріт у підлітковому віці. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових  праць /за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А., Монреаль: СРМ «ΑSF», 2018.  С.100–103

Лівандовська І.А. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ, ЯК МОДЕЛЬ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнарод- ної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 листопада 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. – 136 c.

Лівандовська І.А. НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ВИГОРАННЯ У ВИХОВАТЕЛІВ., Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання теорії та практики підготовки майбутніх фахівців” (Хмельницький 30-31 березня 2017р)/мін.освіти і науки України , Хмельницький нац.ун-т, Каф. Психол.та педагог.- Хмельницький :ХНУ, 2017.-178с.

Лівандовська І.А. Методи оптимізації адаптації молодого фахівця в організації, Особливості діяльності психолога в сучасних умовах: Матеріали VІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань 30 березня 2017р./[ред.кол.: Сафін О.Д. (гол.ред. та інші].- Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”.-2017.-142с.

Ливандовская И.А. Личностная и  профессиональная  готовность семьи к жизнедеятельности в условиях детского дома семейного типа. Збірник наукових праць ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції  Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / за заг.ред.д.філос.н. Журби М.А., Частина 2. Монреаль: ЦПС “НБК”; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. Даля, 2016.  С.60-63.

Лівандовська І.А. Особливості суб’єктивних впливів педпрацівників сиротинців на процес ідентифікації та соціалізації утриманців в гендерному контексті, 2015

 

Стажування за останні 5 років

Курси підвищення кваліфікації: Національна Академія Наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти

З 29.05. 2018р. по 5.06.2018р. за категорією: науково-педагогічні працівники академій, університетів. Напрям: “Психолого-педагогічні засади  розвитку конкурентноздатності  науково-педагогічних  працівників”.

З 21. 01.2019 по 22. 06.2019р. за категорією: науково-педагогічні працівники академій, університетів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни. Напрям: «Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти»

«Фестиваль освітніх інновацій: «Нова українська школа» м. Умань., з 17.02 .2020 по 20.02.2020 р.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

inna-lavanda@outlook.com

Google Scholar