Рада молодих учених

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

1.1. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених є структурним підрозділом науково-дослідної частини УДПУ імені Павла Тичини, представляє інтереси молодих учених і діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту УДПУ.

1.2. Положення про Раду молодих учених приймається Вченою радою університету з представлення проректора з наукової роботи і затверджується ректором університету.

1.3. Загальне керівництво Радою молодих учених здійснює проректор з наукової роботи університету. Поточне керівництво здійснює голова Ради, який висувається проректором з наукової роботи і затверджується ректором.

1.4. Молодими ученими є доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові працівники, співробітники УДПУ віком до 35 років включно, які активно займаються науково-дослідною роботою.

1.2. Основні напрями діяльності Ради

 • Підвищення якості підготовки, сприяння професійному зростанню наукової молоді УДПУ.
 • Залучення молодих учених до безпосередньої участі в науково-дослідній роботі кафедр і підрозділів УДПУ.
 • Проведення конференцій молодих учених УДПУ.
 • Надання методичної і організаційної підтримки молодим ученим УДПУ.
 • Організація конкурсів наукових робіт і забезпечення можливості участі в них молодих учених.
 • Збір і розповсюдження інформації про конференції, про фонди, які надають грантову підтримку молодим ученим.
 • Організація та проведення шкіл і семінарів для молодих учених УДПУ.
 • Упровадження в практику результатів науково-дослідної роботи молодих учених УДПУ.
 • Обмін досвідом і інформацією з аналогічними організаціями інших вузів України та інших країн.
 • Винесення та обговорення питання про можливість матеріальної підтримки молодих учених УДПУ.

1.3. Організаційні принципи діяльності Ради

3.1. Координація діяльності Ради здійснюється на підставі річного плану, затвердженого проректором з наукової роботи.

3.2. За результатами проведеної роботи голова складає річний звіт про діяльність Ради.

1.4. Організаційні принципи діяльності Ради

4.1. Склад Ради формується з числа молодих учених – аспірантів, співробітників, здобувачів, викладачів (до 35 років), рекомендованих Вченими радами інститутів УДПУ.

4.2. Голова Ради обирається більшістю голосів прямим відкритим голосуванням з числа членів Ради. Термін обирання – 1 рік з наступною ротацією.

4.3. Учений секретар Ради обирається на засіданні Ради з числа його членів і відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради в межах повноважень, визначених Радою.

4.4. Засідання Ради проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Рада вважається правомірною приймати рішення, якщо на її засіданні були присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймається більшістю голосів.

4.5. Голова Ради здійснює взаємодію Ради з проректором з наукової роботи, завідувачем відділом наукових досліджень і за структурними підрозділами університету, несе відповідальність за виконання Радою функцій, затверджених дійсним Положенням. Голова входить до складу Вченої ради УДПУ.

4.6. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи. За результатами роботи Рада представляє звіт на засіданні вченої ради університету.

4.7. Члени Ради мають рівні права й обов’язки.

Права члена Ради:

 • обирати й бути обраним у керівні органи Ради;
 • брати участь у засіданнях Ради, виявляти ініціативу, викладати свої думки, вносити на розгляд будь-якої пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань згідно з затвердженим регламентом.
 • Обов’язки члена Ради:
 • дотримуватися дійсного Положення і виконувати рішення Ради;
 • вчасно виконувати рішення Ради та розпорядження її голови.