Наукове товариство студентів та аспірантів

Наукове товариство студентів та аспірантів

Про наукове товариство студентів та аспірантів

Організація науково-дослідної роботи студентів є важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі передусім тому, що передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізувати особистісно-орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. На факультеті функціонує Наукове товариство студентів та аспірантів, яке є ініціатором та організатором різних організаційних форм наукової діяльності.

Наукове товариство студентів та аспірантів (далі – НТСА) – добровільне самостійне об’єднання студентів, створене на базі факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, які беруть активну участь у науково-дослідній роботі.

НТСА створюється для активізації науково-дослідної роботи студентів як одного із найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє глибокому вивченню та дослідженню програмного матеріалу, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань майбутньої діяльності випускників, а також розвитку творчих здібностей і навичок самостійної наукової діяльності студентів.

Метою діяльності НТСА є покращення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок науково-дослідної роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву факультету в оптимізації наукової роботи, в інтеграції наукової, навчальної діяльності в системі вищої освіти.

Завдання:

 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • розробка та втілення наукових проектів і програм;
 • організація студентських навчально-науково-виробничих лабораторій;
 • популяризація наукових робіт серед студентської молоді;
 • організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій та ін.;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • інформаційна діяльність;
 • захист прав та інтересів членів НТСА.

Для досягнення поставленої мети НТСА виконує наступні функції:

 • приймає акти, що регламентує його організацію та діяльність;
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
 • інші функції, передбачені законодавством.

Наукове товариство студентів та аспірантів у своїй роботі керується принципами: свободи наукової творчості, добровільності, відкритості,  гласності, рівноправності та колегіальності для розвитку науково-дослідницької діяльності студентів, рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності НТСА,  забезпечення органічного зв’язку навчання та наукових досліджень, накопичення і примноження наукового потенціалу факультету та Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Структура й керівництво товариства:

Структура наукове товариства студентів та аспірантів включає керівника товариства, заступника керівника, секретаря та членів НТСА.

КерівникБіленко Анжеліка – магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Керівник НТСА

 • проводить засідання НТСА;
 • керує виконавчою діяльністю НТСА;
 • контролює роботу постійних та тимчасових підрозділів НТСА.

Заступник керівникаСкаженюк Вікторія – студентка факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Заступник керівника НТСА:

 • виконує функції керівника НТСА за його відсутності.

Секретар НТСА – Ткаченко Леся – студентка факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар НТСА:

 • готує  засідання НТСА;
 • веде протоколи засідання НТСА й іншу документацію, необхідну для роботи НТСА;
 • виконує лічильні функції;
 • готує матеріали для звітів.

Члени НТСА – Безверхня Анастасія, Хоменко Анна, Дубенко Аліна, Коріняк Ірина, Кравець Анжеліка, Тарасюк Тетяна, Короленко Ольга.

Напрями та форми діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів.

До напрямів діяльності товариства відносяться:

 • науково-дослідний;
 • навчально-науковий;
 • науково-організаційний;
 • науково-інформаційний.

До форм діяльності товариства  відносяться:

 • наукова конференція;
 • круглий стіл;
 • конкурси та олімпіади;
 • наукові майстер-класи, консультації та семінари;
 • підготовка наукових публікацій та збірників;
 • зустрічі з ученими та організаторами науки.

Діяльність НТСА, окремі заходи можуть проводитися як очно, так і заочно або віртуально, з використанням сучасних інформаційних технологій та пристроїв.

Студенти факультету є активними учасниками товариства, приймають участь у студентських наукових конференціях, тренінгах, наукових семінарах та інших заходах науково-пізнавального спрямування.

Історія

Свою діяльність наукове товариство студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти розпочало 5 вересня 2012 року. Очолювала  товариство в період 2012-2013 н.р. та 2013-2014 н.р. –  Юлія Вакуліна. У 2014-2015 н.р та 2015-2016 н.р. на цій посаді була Альона Завалко. В період 2016-2017 н.р та 2017-2018 н.р  НТСА факультету очолює Антоніна Кокоша, а в 2018-2019 н.р. головою товариства була Новак Анастасія. З початком 2019-2020 н.р. керівником товариства є Біленко Анжеліка.

За час існування НТСА було організовано та проведено велику кількість заходів науково-пізнавального спрямування. Традиційними серед них є:  «Найрозумніший», «Я люблю Україну», «Що? Де? Коли?», «Швидка діагностика». Інтелектуальна гра «Найрозумнішим» вперше була запропонована та проведена на факультеті соціальної та психологічної освіти, пізніше гра набула масштабів університету. Переможцями гри були в 2014 р. Олександр Почтар (студент І курсу), 2015 р. Никончук  Марія (студентка ІІ курсу), 2016 р. – Мельничук Анна (студентка ІV курсу), яка перемогла на університетському етапі конкурсу.

Цікавими та змістовними є різні форми роботи, що використовують студенти в роботі наукового товариства – це кінолекторії, брейн-ринги, квести, семінари, круглі столи, конференції, форум-театри, тренінги, майстер-класи та інше.

НТСА факультету з 2012 по 2020 рік було організовано та проведено близько 150 конференцій, серед яких: «Сучасні стратегії розбудови вищої освіти в умовах трансформаційних змін та євроінтеграції»; «Правова просвіта: соціально-психологічний аспект»; «Актуальні напрямки дослідження соціально-психологічних проблем на сучасному етапі становлення наукової думки»; «Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи вирішення»; «Студентські соціальні ініціативи: реалії та перспективи»; «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»; «Педагогічний професіоналізм в навчальних закладах та управлінських структурах: впровадження інновацій та обмін досвідом»; «Соціальна робота в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»; «Соціально-психологічні умови розвитку дітей та молоді в сучасному освітньому просторі»; «Наука. Освіта. Молодь»; «Актуальні проблеми соціальної роботи, педагогіки та психології в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»  та інші.

Показником високого навчально-методичного та наукового рівня підготовки студентів є перемоги та призові місця на олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

Щороку, традиційно кращим студентам-психологам виплачується стипендія імені Анни Іванівни Кагальняк.

За участь у Всеукраїнських заходах студенти нагороджуються сертифікатами, грамотами та заохочувальними призами.

Наукове товариство студентів та аспірантів є не лише студентською науковою організацією. Тут кожен студент може самореалізувати себе, в першу чергу,  як особистість та проявити свої найкращі розумові здібності.

План заходів наукового товариства студентів та аспірантів

Документація

Учасники наукового товариства студентів та аспірантів

Біленко Анжеліка Юріївна

Голова НТСА факультету соціальної та психологічної освіти

Читати далі….

Скаженюк Вікторія Миколаївна

Заступник голови НТСА факультету соціальної та психологічної освіти

Читати далі…

Безверхня Анастасія Володимирівна

Читати далі…

Тарасюк Тетяна Володимирівна

Читати далі…

Ткаченко Леся Андріївна

Читати далі…

Переможці всеукраїнського конкурсу наукових робіт та олімпіади

2020 рік:

 1. Калюженко Аліна (Диплом ІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Левченко Н.В.
 2. Гайдрик Каріна (Диплом ІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  Левченко Н.В.
 3. Чамлай Інна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри психології Діхтяренко С.Ю.
 4. Кравченко Анна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження». Науковий керівник: доктор педагогічних наук., професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.

2019 рік:

 1. Варивода Андрій (Диплом ІІІ ступеня)  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія». Науковий керівник: к. псих. наук, доц. кафедри психології Данилевич Л.А.
 2. Компанієць Микола  (Диплом ІІІ ступеня) VІІ Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи. Науковий керівник: д.п.н., проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О., викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Войтовська А. І.
 3. Калюженко Аліна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник: к.п.н., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Левченко Н. В.
 4. Чупіна Катерина (Диплом І ступеня) Конкурс стипендіальної програми «Майбутнє туристичної галузі України». Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 5. Чупіна Катерина (Диплом ІІ ступеня) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 6. Цихоня Світлана (Диплом ІІІ ступеня)  ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник:к. псих. наук, доц. кафедри психології Шеленкова Н.Л.

2018 рік:

 1. Чупіна Катерина (Диплом І ступеня)  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота». Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 2. Чупіна Катерина (Диплом І ступеня) VI Всеукраїнський дистанційний конкурс з соціальної педагогіки та соціальної роботи . Науковий керівник:  д.пед.наук , проф кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Кравченко О.О.
 3. Чупіна Катерина (Диплом IIІ ступеня) ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник: к.пед.наук, доц. кафедри психології Вахоцька І.О.

2017 рік:

 1. Будагай Вікторія (Диплом ІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка». Науковий керівник: к.пед. наук, викл. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Савченко Н.В.
 2. Поліщук Олена (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни  «Соціальна педагогіка». Науковий керівник: д. пед.наук, проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Коляда Н.М.
 3. Мельник Анна (Диплом ІІІ ступеня) ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник:  к.псих. наук, доц. кафедри психології Вахоцька І.О.
 4. Яроменко Вероніка (Диплом ІІІ ступеня) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціальної педагогіки. Науковий керівник:  канд. пед. наук, доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роєнко С. О.
 5. Поліщук Олена (Диплом ІІ ступеня) ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціальної педагогіки . Науковий керівник: д. пед.наук, проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Коляда Н.М.