Наукова школа Сафіна Олександра Джамільовича

Керівник наукової школи

Сафін Олександр Джамільович

Сафін-фото

 Зав. кафедри психології,  доктор психологічних наук, професор

  1. Назва наукової школи – Майбутній практичний психолог як активний суб`єкт психологічної практики.
  2. Керівник наукової школи – Сафін Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор
  3. Рік заснування заснування наукової школи – 2015 р. В університеті діє аспірантура зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія».
  4. Актуальність проблематики. Відносно психологічної теорії психологічна практика виконує подвійну функцію. З одного боку, вона активно споживає наукові знання у вигляді психологічних законів, закономірностей, теорій та гіпотез, у вигляді результатів конкретних експериментів та методик. З іншого боку – практичні проблеми та досвід висувають перед наукою необхідність розв’язання експериментальних і теоретичних питань, одним з інструментів чого може бути конкретна психологічна школа.
  5. Методологічна основа. Методологічну основу становлять теорії психологічної допомоги особистості; концептуальні ідеї формування професійної готовності фахівця.
  6. Теоретична основа. Робота школи будується на основі фундаментальних положень щодо розвитку особистості (Г.О. Балл, С.Д.Максименко, Т.С. Яценко та ін.); загальнотеоретичних положень української психологічної науки щодо психологічної допомоги особистості (О.Ф. Бондаренко, Ж.П. Вірна, Н.І. Пов’якель, Т.М.Титаренко та ін.).
  7. Завдання наукової школи:

дослідження психологічних умов підвищення ефективності педагогічної праці;

– формування та розвиток творчого потенціалу педагогічного працівника;

– гармонізація особистісного та професійного розвитку педагогічного працівника;

– підготовка майбутніх психологів до здійснення професійної кар`єри;

– дослідження психологічних чинників професійного самовдосконалення та запобігання емоційного та професійного вигоряння.

  1. Наукові напрями досліджень наукової школи

– розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри;

– психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ;

– гендерні особливості формування психологічної готовності студентської молоді до шлюбного життя;

– психологічні чинники адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності;

– психологічні основи стратегії подолання соціальних та психологічних бар’єрів до інноваційної діяльності суб’єктів педагогічної праці;

– гендерні особливості формування готовності студентів-психологів до здійснення майбутньої професійної кар’єри.

  1. Інформація про членів наукової школи:

Ольховецький Сергій Миколайович – канд. психол. наук, доцент. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні основи стратегії подолання соціальних та психологічних бар’єрів до інноваційної діяльності суб’єктів педагогічної праці»;

Шеленкова Наталія Леонідівна – канд. психол. наук. Тема дисертаційного дослідження «Розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри» (2014 р.);

Байда Світлана Петрівна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ»;

Ільченко Ірина Степанівна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Гендерні особливості формування психологічної готовності студентської молоді до шлюбного життя»;

Мазур Ольга Юріївна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні чинники адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності»;

Горенко Маряна Вячеславівна – викладач кафедри психології. Тема дисертаційного дослідження «Гендерні особливості формування готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри».

  1. Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Хмельницький національний університет.