Лабораторія педагогічної компетентності

На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту діє науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (наказ № 01 о/д від 02.01.2009 року).

Завідувач лабораторії: Бойченко Валентина Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

e-mail: lab.ped.compet@udpu.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності працює на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (наказ № 01 від 02.01.2009 року), у зв’язку із актуальністю, визначеною у Законі України «Про освіту» і високою зацікавленістю освітньої громадськості до проблем формування професійної компетентності майбутніх педагогів.

Метою створення і діяльності науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності є:

 • проведення ґрунтовних досліджень з окресленої проблеми, забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, дидактичними матеріалами;
 • організація науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти;
 • координація наукової діяльності студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи.

У складі лабораторії працює 30 науковців. Співробітники лабораторії працюють над темою спільного наукового дослідження «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» (реєстраційний номер № 0111U007536) з терміном до 12.2020 року.

На базі нуково-дослідної лабораторії відбуваються попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук.

Щорічно у листопаді проводиться Всеукраїнська науково-пракична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика», за результатами якої видається збірник. Співробітниками лабораторії проводяться науково-практичні семінари Всеукраїнського та регіонального рівня.

У межах співробітництва відбувається творча співпраця членів кафедри і лабораторії з іншими закладами освіти України і їх підрозділами.

Співробітниками лабораторії проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, декілька років поспіль наші студенти стають переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки.

Співробітники лабораторії здійснюють видавничу діяльність, результатами якої є навчальні посібники, монографії, наукові статті, зокрема:

Монографії:

 1. Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації: колективна монографія / О.Д.Балдинюк, Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін.; за заг. ред. О.О.Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 237с.
 2. Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія / [В.В. Бойченко, О.В. Бялик, Н.В. Дудник та ін.]; [за ред. О.М.Коберника]. – Умань : Візаві, 2018. – 330 с.
 3. О.М. Коберник. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій / О. М. Коберник // Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання та технологій: колективна монографія / за ред. С.М. Ящук. – Умань, 2019. – С.106–121.
 4. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика : колективна монографія / [О. М. Коберник, С. М. Прищепа, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. В. В. Бойченко] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 332 с.

Навчальні посібники:

 • Педагогічна конфліктологія: навч. посібн. / автор-упорядник. В.В. Бойченко. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2018. – 166 с.
 • Теорія і методика виховання: сучасні тенденції розвитку : навчальний посібник / О. М. Коберник, В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. –  304 с.; велика кількість статей.
 • Рекомендації до написання кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 073 Менеджмент: метод. посібник / за заг. ред.. О.М. Коберника. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 124 с.
 • Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. Кудла М. В., Коблик В. О.: Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 160 с.
 • Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 133 с.

Видається щорічний збірник матеріалів конференції:

Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Умань, 26 листопада 2020 р.) / гол. ред. Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 164 с.

З метою підвищення професійної компетентності майбутніх педагогів систематично організовуються зустрічі студентів з провідними фахівцями галузі, знаними науковцями. У лабораторії студенти можуть отримати професійну консультацію, допомогу, пораду. Тут проводяться настановчі конференції з практики, інструктажі, захисти наукових проєктів тощо.


Звіт за 2019 рік

Звіт за 2020 рік