Лабораторія педагогічної компетентності

На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту діє науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (наказ № 01 о/д від 02.01.2009 року).

Завідувач лабораторії − канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту доц. Бойченко В. В.  e-mail: lab.ped.compet@udpu.edu.ua

Фото Бойченко

У 2015 році у складі лабораторії працювало 26 науковців, з них 3 доктора наук (12%), 18 кандидатів наук (69%), 4 викладачів без наукового ступеня  (15 %) та 1 аспірант (4 %).

У звітному році продовжено роботу над темою спільного наукового дослідження членів лабораторії «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу» (реєстраційний номер № 0111U007536).

У межах теми дослідження лабораторії розроблялась проблема формування професійної компетентності майбутніх педагогів та їх підготовки до педагогічної діяльності:

Коваль Інна Віталіївна «Правове виховання студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу»;

Дубровіна Ірина Володимирівна «Педагогічні умови самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти»;

Душечкіна Наталія Юріївна «Формування екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах»;

Ящук Сергій Миколайович «Теоретико-методичні засади професійної підготовки магістрантів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах»;

Загребнюк Юлія Володимирівна «Професійне самовизначення учнівської молоді в середніх навчальних закладах США»;

Савченко Наталія Володимирівна «Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін».

У звітному році лабораторією педагогічної компетентності проведені такі заходи:

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів» (26 лютого 2015 р.).  За результатами семінару  видано збірник матеріалів.

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майбутнього вчителя в умовах впровадження компетентнісного підходу» (27 березня 2015 р.). За результатами семінару  видано збірник матеріалів.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика» (16 квітня 2015). За результатами семінару  видано збірник матеріалів.

Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя»  23 травня 2015 р.

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Впровадження ідей В.О. Сухомлинського у педагогічну теорію і практику» (3 листопада 2015 р.).

У межах співробітництва з університетами України здійснено спільне засідання з кафедрою педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Проведено майстер-клас «Вивчення педагогічних дисциплін в контексті розвитку критичного мислення студентів. «Компетентність майбутнього вчителя»».


Звіт за 2019 рік