Лабораторія педагогічної компетентності

На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту діє науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (наказ № 01 о/д від 02.01.2009 року).

Завідувач лабораторії: Бойченко Валентина Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

e-mail: lab.ped.compet@udpu.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності працює на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (наказ № 01 від 02.01.2009 року), у зв’язку із актуальністю, визначеною у Законі України «Про освіту» і високою зацікавленістю освітньої громадськості до проблем формування професійної компетентності майбутніх педагогів.

Метою створення і діяльності науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності є:

 • проведення ґрунтовних досліджень з окресленої проблеми, забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, дидактичними матеріалами;
 • організація науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти;
 • координація наукової діяльності студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи.

У складі лабораторії працює 30 науковців. Співробітники лабораторії працюють над темою спільного наукового дослідження «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» (реєстраційний номер № 0111U007536) з терміном до 12.2020 року.

На базі нуково-дослідної лабораторії відбуваються попередні захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук.

Щорічно у листопаді проводиться Всеукраїнська науково-пракична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика», за результатами якої видається збірник. Співробітниками лабораторії проводяться науково-практичні семінари Всеукраїнського та регіонального рівня.

У межах співробітництва відбувається творча співпраця членів кафедри і лабораторії з іншими закладами освіти України і їх підрозділами.

Співробітниками лабораторії проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, декілька років поспіль наші студенти стають переможцями ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки.

Співробітники лабораторії здійснюють видавничу діяльність, результатами якої є навчальні посібники, монографії, наукові статті, зокрема:

Монографії:

 1. Формування компетентного вчителя: теоретичні аспекти та перспективи реалізації: колективна монографія / О.Д.Балдинюк, Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін.; за заг. ред. О.О.Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 237с.
 2. Професійна підготовка майбутніх менеджерів освіти на засадах компетентнісного підходу : колективна монографія / [В.В. Бойченко, О.В. Бялик, Н.В. Дудник та ін.]; [за ред. О.М.Коберника]. – Умань : Візаві, 2018. – 330 с.
 3. О.М. Коберник. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій / О. М. Коберник // Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання та технологій: колективна монографія / за ред. С.М. Ящук. – Умань, 2019. – С.106–121.
 4. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: теорія і практика : колективна монографія / [О. М. Коберник, С. М. Прищепа, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. В. В. Бойченко] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 332 с.

Навчальні посібники:

 • Педагогічна конфліктологія: навч. посібн. / автор-упорядник. В.В. Бойченко. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2018. – 166 с.
 • Теорія і методика виховання: сучасні тенденції розвитку : навчальний посібник / О. М. Коберник, В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. –  304 с.; велика кількість статей.
 • Рекомендації до написання кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 073 Менеджмент: метод. посібник / за заг. ред.. О.М. Коберника. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 124 с.
 • Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. Кудла М. В., Коблик В. О.: Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 160 с.
 • Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 133 с.

Видається щорічний збірник матеріалів конференції:

Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Умань, 26 листопада 2020 р.) / гол. ред. Бойченко В. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 164 с.

З метою підвищення професійної компетентності майбутніх педагогів систематично організовуються зустрічі студентів з провідними фахівцями галузі, знаними науковцями. У лабораторії студенти можуть отримати професійну консультацію, допомогу, пораду. Тут проводяться настановчі конференції з практики, інструктажі, захисти наукових проєктів тощо.(Сертифікати)ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика»  
 
ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика»

ВІТАЄМО УЧАСНИКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Програма ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога теорія, історія, практика”

Електронний збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції “Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога теорія, історія, практика” (Умань, 23 листопада 2023 р.)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова організаційного комітету

Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Члени організаційного комітету

Бялик О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Бойченко В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Ткачук Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мартинюк В. В., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Дякуємо за співпрацю та участь у конференції!

XІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика»

24 листопада 2022 року відбулася XІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика», організована Науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за участю Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Робота конференції здійснювалася за такими напрямами:

 1. Дидактичні та методичні аспекти підготовки майбутнього педагога.
 2. Формування професійної компетентності в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти.
 3. Формування управлінської культури керівників закладів освіти.
 4. Історія становлення і розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогічної освіти.
 5. Формування професійного мислення педагога.
 6. Загальнокультурна парадигма професійної підготовки майбутніх педагогів.

Представляємо відеоматеріали виступів, програму, та збірник матеріалів конференції.

Дякуємо за співпрацю та участь у конференції!

Оргкомітет.

ВИСТУПИ (пленарне засідання)


 Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ


Гузій Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та консультативної психології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА


Каплінський Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ


Бялик ОксанаВасилівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


Зубчевська Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СЬОГОДНІ: З ДОСВІДУ РОБОТИ КОЛЕДЖУ


Коберник Олександр Миколайовичдоктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ»


Бойченко Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, завідувач Науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

РОЛЬ МЕТАКОГНІТИВНОЇ АКТИВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ


Звіт за 2019 рік

Звіт за 2020 рік

Звіт за 2021 рік

Звіт за 2022 рік

Звіт за 2023 рік