НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ “УДОСКОНАЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ІМЕНІ АННИ ІВАНІВНИ КАГАЛЬНЯК”

«Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни Іванівни Кагальняк».

Керівник лабораторії: Діхтяренко Світлана Юріївна

e-mail: lab.mayster.psihol@udpu.edu.ua

У жовтні 2011 року на базі кафедри психології було створено наукову лабораторію «Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни Іванівни Кагальняк».

Метою діяльності лабораторії є організація та проведення ґрунтовних досліджень з проблем удосконалення і розвитку психологічної майстерності; забезпечення фахівців сучасною актуальною науковою інформацією, методичними розробками; організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти; актуалізація та розширення тематики наукових гуртків для вдосконалення майстерності майбутніх психологів та впровадження якісно нових технологій психологічної діяльності; координація наукової праці студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими навчальними і науковими установами, а також залучення провідних фахівців для забезпечення наукового керівництва.

В рамках лабораторії планується об’єднати наукові інтереси фахівців, початківців та спрямувати їх дослідницьку працю на створення повноцінних психолого-педагогічних досліджень із вдосконалення професійної майстерності майбутніх психологів та викладача вищої школи, який готує психологічні кадри.

Практична цінність результатів НДР. За результатами наукових досліджень захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Опубліковано 21 монографію, 26 посібників, 105 статей у фахових виданнях, 257 тез наукових конференцій, 17 публікацій у зарубіжних виданнях, 32 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Розробники дослідження стали організаторами трьох Всеукраїнських науково-практичних конференцій, Всеукраїнських психологічних читань, Всеукраїнського фестивалю інноваційної психології, 6 семінарів; прийняли участь у 46 Міжнародних та 72 Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Монографії

 • Шеленкова Н. Л. Розвиток у мaйбутнix пcиxoлoгiв пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi дo здiйcнeння прoфeciйнoї кaр’єри : монографія. Умань : РА «Акварель», 2014. 194 с.
 • Б. А. Якимчук, О. А. Демчук, С. Ю. Діхтяренко, І. П. Якимчук, Т. Д. Перепелюк, К. П. Радзівіл. Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутніх практичних психологів в процесі навчання у ВНЗ : монографія. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. 275 с.
 • Міщенко М. С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : монографія. Умань : Візаві, 2016. 236 с.
 • Шулдик А. В. Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 217 с.
 • Харченко Н. А. Теоретико-методологічні засади застосування теорії Г. С. Костюка у сучасній освітній практиці : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 188 с.
 • Гуртовенко Н. В. Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації : монографія. Умань : ВІЗАВІ, 2020. 227 с.
 • Байда С. П. Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного закладу вищої освіти : монографія. Умань : Візаві, 2020. 162 с.
 • Сафін О. Д. Інтервізія як засіб підготовки майбутнього психолога до консультативної роботи. Освітні новації в контексті вітчизняного і зарубіжного досвіду: теорія і практика : монографія. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2020. С. 165-181.
 • Сафін О. Д., Кравченко О. О., Міщенко М. С. Забезпечення збереження психічного здоров’я фахівців інклюзивно-ресурсних центрів : монографія. Умань : видавець «Сочинський М. М.», 2020. 212 с.
 • Формування творчої особистості вчителя, студента, учня : психологічний дискурс : колективна монографія / О. Д. Сафін, Н. В. Гуртовенко, С. Ю. Діхтяренко та ін. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 376 с.
 • Дудник О.А.  Безпорадність у структурі я-концепції особистості здобувача вищої освіти : монографія / О.А. Дудник; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 214 с.
 • Perepeliuk Tetiana, Hrynova Nataliia. Studying the influence of the pandemic on mental health of students. Innovative Ansätze zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung der Gesundheit. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 10. 2021. 105-113.
 • Oleksandr Safin, Kateryna Chupina. Social and Psychological Support of students with disabilities in higher educational institutions. Social and educational services for children with disabilities: history, theory and practice : joint monograph. HARIT, Chestochova, 2021. P. 193-204. ISBN: 978-83-62408-38-2.
 • Nataliia Shelenkova. Рsychological service of the educational institution (from preschool to higher education) and its role in the social and psychological support of inclusive education. Social and educational services for children with disabilities: history, theory and practice : joint monograph. Częstochowa printing binding drukarnia harit. 2021. 350.  Pp. 171-183.  ISBN: 978-83-62408-38-2
 • Беспалько А.О., Сафін О.Д. Відновлення особистісних копінг-ресурсів комбатантів на етапі психологічної декомпресії. Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія. Том II. / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка. НУЦЗУ. Х. : ФОП Панов А.М., 2022. С. 193-224.
 • Соціально-психологічна реабілітація здобувачів з обмеженням життєдіяльності засобами інклюзивного туризму : монографія / Катерина Олександрівна Чупіна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. — Київ : ЦП Компринт, 2022. 183 с.
 • Соціально-психологічна реабілітація вразливих категорій громадян від наслідків війни : колективна монографія / [О. Д. Caфiн, Н. М. Коляда та ін.] ; за заг. ред. О. О. Кравченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.- ФОП Ямчинський О.В., 2022. – 406 с.  (протокол № 16 від 28 червня 2022 року)
 • Поліщук О. Р. Підготовка старшокласників до вступу до закладів вищої освіти: соціально-психологічний вимір : монографія. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022. 217 с.
 • Радзівіл К. П. Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів в освітньому процесі : монографія / К. П. Радзівіл; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. 174 с.
 • Ігор Лантух, Ольга Гульбс, Валерій Лантух, Ксенія Балабанова. Проблема особистісної надійності управлінців підприємницької діяльності у процесі трансформації соціокультурного простору. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин : колективна монографія / наук. ред. Р. Басенко ; Полтав. ін-т екон. і права Університету «Україна». Полтава : Університет «Україна», 2022. С. 496-517.

Посібники

 • Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Становлення особистості студента: психологічний аспект : навч. посіб. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. 219 с.
 • С. Ю. Діхтяренко, А. В. Шулдик, Г. О. Шулдик, Л. А. Данилевич. Загальна психологія. Практичні заняття : навч. посіб. Умань: ВПЦ Візаві, 2016. 254 с.
 • Т. Д. Перепелюк, Н. В. Гриньова. Методика навчання психології : курс лекцій : навч. посіб. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2017. 152 с.
 • Міщенко М. С. Психологія особистості : навч. посіб. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. 110 с.
 • С. Ю. Діхтяренко, А. В. Шулдик, Г. О. Шулдик, Л. А. Данилевич. Загальна психологія. Практичні заняття : навч. посіб. Умань : Візаві, 2018. 254 с.
 • Шулдик А. В., Шулдик Г. О. Педагогічна практика студентів : навч. посіб. Умань : Візаві, 2018. 167 с.
 • Н. В. Гриньова. Основи психодіагностики та психокорекції : навч.-метод. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 124 с.
 • Н. В. Гриньова. Психологія оцінки персоналу : курс лекцій : навч. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 120 с.
 • Н. Л. Шеленкова, М. С. Міщенко, О. Р.Поліщук та ін. Від абітурієнта до студента (досвід роботи «Студії успішного абітурієнта») : навч.-метод. посіб. / за ред. О. О. Кравченко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 123 с.
 • Сафін О. Д., Байда С. П. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 197 с.
 • Н. Л. Шеленкова. Психологія реклами : навч.-метод. посіб. Умань : Візаві, 2020. 257 с.
 • Н. В. Гриньова. Історія психології : курс лекцій : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань : Візаві, 2020. 174 с.
 • Н. В. Гриньова. Психологія оцінки персоналу : методичні рекомендації. Умань : Візаві, 2020. 57 с.
 • Н. А Харченко. Медіапсихологія : навч. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 165 с.
 • Л. А. Данилевич, С. Ю. Діхтяренко. Курсові роботи з психології : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., доп. Умань : Візаві, 2020. 107 с.
 • Вахоцька І. О. Психологічна допомога: теорія і практика : навч.-метод. посіб. Умань : Візаві, 2020. 218 с.
 • О. В. Кобець, Т. Д. Перепелюк. Етнопсихологія : навч.-метод. посіб. Краматорськ : ЦТРІ Видавничий дім, 2020. 258 с.
 • Якимчук Б. А., Якимчук І. П. Основи психологічного консультування (лекційний курс) : навч.-метод. посіб. для студ. спец. «Психологія». Умань : Візаві, 2020. 219 с.
 • Психологія девіантної поведінки особистості : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.:  О. Д. Сафін, С. П. Байда. Умань : Візаві, 2021.  202 с.
 • Курсові роботи з психології : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини / уклад.: Л.А. Данилевич, С.Ю. Діхтяренко. Вид. 2- ге, допов. Умань : Візаві, 2021. 107 с.
 • Педагогічна психологія : навчальний посібник / Укладачі. С.М. Ольховецький, В.С. Ольховецький. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 125 с.
 • Шулдик А.В. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра з психології : навч.-метод. посіб. Умань : Візаві, 2021. 119 с.
 • Основи психокорекції: курс лекцій :  навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Н. В. Гриньова. Умань : Візаві,  2022. 135 с.
 • Курсові роботи з психології : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини / уклад.: Л.А.Данилевич, С.Ю.Діхтяренко.  Вид. 2- ге, допов.  Умань : Візаві, 2022. 107 с.
 • Діхтяренко С. Ю., Шулдик А. В., Шулдик, Г. О., Данилевич Л. А. Загальна психологія. Практичні заняття : навч. посіб.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соціальної та психологічної освіти, кафедра психології. Умань : Візаві, 2022. 245 с.
 • Станішевська В. І. Арт-терапія : навчальний посібник. Умань : ВПЦ «Візаві». 2022. 171 с.

Теми захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 • Шеленкова Н. Л. Тема: «Розвиток психологічної готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри». Спеціалізована вчена рада в Університеті економіки та права «КРОК». 27 травня 2014 року.
 • Шулдик А. В. Тема: «Психологічні особливості розвитку професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів». Спеціалізована вчена рада у Київському національному торговельно-економічному університеті. 12 грудня 2014 року.
 • Харченко Н. А. Тема: «Вікові особливості учнів як предмет педагогічної психології у науковій спадщині Г. С. Костюка». Спеціалізована вчена рада в Інституті психології імені Г. С.Костюка НАПН України. 30 березня 2017 року.
 • Гуртовенко Н. В. Тема: «Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації». Спеціалізована вчена рада Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 12 липня 2018 року.
 • Радзівіл К. П. «Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у навчальному процесі». Спеціалізована вчена рада Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 6 червня 2018 року.
 • Байда С. П. Тема: «Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача вищого педагогічного навчального закладу». Спеціалізована вчена рада Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 20 грудня  2018 року.
 • Демчук О. А. Тема: «Безпорадність у структурі  я-концепції особистості». Спеціалізована вчена рада Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки. 12 вересня 2020 року.
 • Поліщук О.Р. Тема: «Формування соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої освіти»Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.020. 21 грудня 2021 року.
 • Гичко Ю.В. Тема: «Формування емоційної компетентності майбутніх психологів засобами коуч-технологій». Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.022. 28 грудня 2021 року.
 • Чупіна К.О. Тема: « Соціально-психологічна реабілітація студентів з обмеженням життєдіяльності засобами інклюзивного туризму». Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.023. 28 грудня 2021 року.
 • Горенко М.В. Тема: «Гендерні особливості формування готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри». Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.025. 29 листопада 2022 року.

Програма спільної діяльності МОН України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки

ПОЛОЖЕННЯ про Премію імені Г.І. Кагальняк Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ЕКО тренініг 2024 (сертифікати)

ЕКО тренінг 2024 (відео)


Звіт лабораторії УММП 2021 р.

Звіт лабораторії УММП 2022 р.

Звіт лабораторії УММП 2023 р