Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, здійснюючи підготовку студентів усіх спеціальностей і факультетів до навчально-виховної роботи в загальноосвітній та вищій школі, відіграє провідну роль у всіх напрямках життєдіяльності університету.

Свої витоки вона бере з кафедри педагогіки і психології, яка на момент утворення об’єднувала викладачів педагогіки і психології, фізкультури, іноземної мови, музики та співів, української та російської мови і літератури педагогічного інституту. За десятки років відбулися реорганізаційні зміни, як у складі кафедри, так і в її діяльності.

З 2015 року кафедра перейменована на кафедру педагогіки та освітнього менеджменту. Очолив її досвідчений викладач університету, нині доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр Миколайович.

Google Scholar

Склад кафедри

У складі кафедри 17 викладачів, з них 3 доктори наук, професори Коберник О.М., Пащенко Д.І., Осадченко І. І.; 11 кандидатів наук, з них 9 доцентів: Безлюдна Н.В., Дудник Н.В., Радченко І.А., Стеценко Н.М., Ткачук  Л.В., Бялик О.В., Гагарін М.І., Бойченко В. В., Кірдан О. Л., Прищепа С. М., Ткачук М. М.; 3 викладачі: Кудла М.В., Савченко Н. В., Фурман І. В.

Колектив кафедри забезпечує викладання для студентів усіх спеціальностей університету циклу педагогічних дисциплін та здійснює керування педагогічною практикою.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке: теорія та методика професійної освіти (дидактичні проблеми викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ, підготовка вчителя до впровадження інноваційних технологій навчання, професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя), загальна педагогіка (педагогічні умови та шляхи реалізації різних напрямків виховної роботи з школярами), історія педагогіки та ін.

На кафедрі виконується держбюджетна тема «Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу» (номер державної реєстрації 0111U007536); видається збірник наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя».

При кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту працює аспірантура та докторантура. Аспірантуру відкрито у вересні 2004 року за спеціальностями 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.07 – «Теорія і методика виховання» та 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». З грудня 2011 року при кафедрі відкрито докторантуру із спеціальностями 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»; 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.07 – «Теорія і методика виховання».

Cьогодні в аспірантурі та докторантурі навчається 15 аспірантів та 2 докторанти. У межах діяльності кафедри працює науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності.

Кафедра загальної педагогіки має великий науковий потенціал. Завідуючий кафедрою, д.п.н., професор Коберник О.М. – автор понад 250 наукових та науково-методичних публікацій, у т.ч. 6 монографій, 10 навчально-методичних посібників, переможець конкурсу педагогів вищої школи у МДУ «Артек». Коберник О.М. підготував 26 кандидатів та 3 доктори педагогічних наук, керує докторантами, аспірантами, здобувачами. Він є головою науково-методичної комісії МОН України з проблем виховання дітей та молоді; очолює спеціалізовану вчену раду із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук.

Професор кафедри Кірдан О.Л. підготувала до захисту докторську дисертацію; доцент Бялик О.В. навчається у докторантурі.

Тісні зв’язки підтримує кафедра з НАПН України, Інститутом педагогіки, Інститутом проблем виховання, Українською асоціацією В.О. Сухомлинського, з провідними вищими навчальними закладами, педагогічними колективами сільських та міських шкіл, проводить з ними спільні конференції та семінари.

Велика увага приділяється кафедрою роботі з педагогічно обдарованою молоддю, стимулюванню творчого пошуку студентів .Упродовж останніх років кафедра  є організатором ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогіки.

Під керівництвом провідних викладачів на кафедрі працюють проблемні групи і наукові гуртки, де майбутні науковці досліджують різні аспекти історії, теорії та практики навчання і виховання, а також беруть участь у студентських науково-практичних конференціях.

У педагогічний процес викладачами кафедри активно впроваджуються індивідуальні, диференційовані та групові форми навчання, проблемно-пошукові, дослідницькі методи, а також рольові ігри. тренінги. Протягом останніх років викладачі кафедри здійснюють вивчення педагогічних дисциплін за кредитно-трансферною системою навчання.

Викладачі й аспіранти кафедри беруть участь у багатьох міжнародних, республіканських, міжрегіональних та обласних науково-практичних конференціях з актуальних проблем педагогічної науки й практики, які проводяться як в Україні, так і за її межами.

Коберник Олександр Миколайович

Завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, професор, доктор педагогічних наук

Читати далі…

Осадченко Інна Іванівна

Професор кафедри педагогіки, та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук

Читати далі…

пащенко

Пащенко Дмитро Іванович

Професор кафедри педагогіки, та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук

Читати далі…

 


Бялик Оксана Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук

Читати далі…

Кірдан Олена Леонідівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук

Читати далі…

Гагарін Микола Іванович

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

радченко

Радченко Ігор Анатолійович

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

безлюдна

Безлюдна Наталія Валентинівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Дудник Наталка Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Бойченко Валентина Василівна

 Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Стеценко Надія Миколаївна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Ткачук Лариса Василівна

Доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Прищепа Світлана Михайлівна

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Ткачук Мирослава Михайлівна

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,  кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Савченко Наталія Володимирівна

Старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Кудла М.В.

Кудла Марія Валеріївна

Старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

 

Коблик Віталій Олександрович

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Юрченко Оксана Володимирівна

Викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук

Читати далі…

Історія та сьогодення

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Свої витоки кафедра бере з кафедри педагогіки і психології, яка на момент утворення в 1935 році інституту соціального виховання об’єднала викладачів педагогіки, психології, фізкультури, іноземної мови, музики та співів, української та російської мови і літератури педагогічного інституту. Тривалий час кафедру педагогіки і психології очолювала кандидат психологічних наук, доцент, заслужений працівник освіти Г. І. Кагальняк.

Паралельно з цією кафедрою функціонувала й інша – кафедра педагогіки і методики початкового навчання, яка забезпечувала навчально-виховну та науково-методичну роботу на факультеті підготовки вчителів початкових класів. Колектив кафедри працював з вересня 1971 року по вересень 1981 року під керівництвом канд. пед. наук, доцента Пащенка І. А. У 1981 – 1982 навч. році керівництво кафедрою було доручено канд. пед. наук, доценту Бурсі Г. П., а з 1982 по 1989 рік (до реорганізації кафедри) очолював її канд. пед. наук, доцент Пащенко Д. І.

З 1990 року кафедру педагогіки і психології очолив кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Коберник, який вже мав досвід управлінської діяльності, оскільки працював директором школи, завідуючим районним відділом освіти на Житомирщині. Кафедра почала активно омолоджуватися, у її складі з’явилися молоді й перспективні викладачі: А. Б. Коваленко, Г. О. Шулдик, А. І. Яблонський, Т. Г. Гордієнко та ін.

Наказом по інституту № 55 від 6.04.1998 року було утворено загальноінститутську кафедру педагогіки, де на той час працювали Коберник О. М., Пащенко Д. І., Побірченко Н. С., Кловак Г. Т., Огородніков А. І., Стеценко Н. М., Мішкурова В. Ф., Пащенко М. І., Радченко І. А., Стеценко Н. М., Горбач І. Д., Кловак Г. Т., Гордієнко Т. Г. Очолила кафедру педагогіки кандидат педагогічних наук, доцент Мішкурова В. Ф.

У вересні 2005 року, в зв’язку з реорганізацією кафедри педагогіки, її було перейменовано в кафедру загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Кафедра поповнювалася докторами педагогічних наук (О. М. Коберник, Д. І. Пащенко, Н. С. Побірченко, Г. Т. Кловак), молодими й перспективними кандидатами педагогічних наук (Н. В. Безлюдна, М. І. Гагарін, О. В. Бялик, О. Л. Кірдан, В. В. Бойченко, О. О. Ярошинська та ін.).

Керівником кафедри став доктор педагогічних наук, професор Д. І. Пащенко – відомий в Україні науковець у галузі педагогіки вищої школи. На кафедрі створюється науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності, члени якої активно почали проводити дослідження у сфері професійної компетентності.

Членами кафедри за останні 5 років опубліковано 5 монографій, 10 навчальних посібників та біля 180 статей, тез. У даний час викладачами кафедри виконується держбюджетна тема «Проектування сучасних виховних систем загальноосвітніх шкіл».

З вересня 2015 року кафедра має назву педагогіки та освітнього менеджменту. Керує нею доктор педагогічних наук, професор О. М. Коберник. Сьогодні на кафедрі працює 5 докторів педагогічних наук, 13 кандидатів педагогічних наук. Відсоток викладачів із науковими ступенями і вченими званнями становить 100%. Один викладач навчається в аспірантурі.

e-mail: pedagogikaudpu@ukr.net

Перелік дисциплін

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

 1. Педагогіка.
 2. Педагогіка профільної школи.
 3. Педагогіка вищої школи.
 4. Педагогіка та історія педагогіки.
 5. Педагогіка та психологія.
 6. Порівняльна педагогіка.
 7. Методологічні засади професійної освіти.
 8. Дидактичні основи професійної освіти.
 9. Історія педагогіки.
 10. Менеджмент в освіті.
 11. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи.
 12. Актуальні проблеми теорії і методики професійної освіти.
 13. Державні стандарти і якість вищої освіти.
 14. Документознавство в закладах освіти.
 15. Етика керівника навчального закладу.
 16. Зарубіжна система вищої освіти.
 17. ІКТ в управлінській діяльності.
 18. Історія соціально-виховних процесів.
 19. Креативні технології навчання у ВНЗ.
 20. Креативні технології навчання.
 21. Менеджмент організацій.
 22. Методика викладання у вищій школі.
 23. Методика навчання педагогіки.
 24. Методологія і методика науково-педагогічних досліджень.
 25. Методологія та методика наукових досліджень
 26. Моніторинг якості освіти.
 27. Освітні технології.
 28. Основи наукових досліджень.
 29. Основи педагогічних досліджень.
 30. Основи профорієнтаційної роботи.
 31. Педагогічна етика.
 32. Педагогічна конфліктологія.
 33. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ.
 34. Професійно-педагогічна компетентність викладача
 35. Теорія і методика науково-дослідної роботи.
 36. Теорія і методика науково-педагогічних досліджень.
 37. Теорія і практика виховання у вищій школі.
 38. Теорія і практика науково-педагогічних досліджень.
 39. Теорія організації.
 40. Теорія прийняття рішень.
 41. Техніка управлінської діяльності.
 42. Управління і керівництво ВНЗ.
 43. Управління навчальною та виховною діяльністю .

Контактна інформація

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту (ауд № 316)., вул. Садова, 28; м. Умань, Черкаська обл. e-mail: pedagogikaudpu@ukr.net