Інформація про факультет

  Факультет соціальної та психологічної освіти – один з найбільших та найперспективніших факультетів університету.

     Факультет молодий, заснований в 2005 році, але за невеликий проміжок часу гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу.

     На факультеті здійснюється підготовка фахівців:

  • за освітнім ступенем «молодший бакалавр» зі спеціальностей «231 Соціальна робота» та «053 Психологія»;
  • за освітнім ступенем «бакалавр» із 4-х спеціальностей («231 Соціальна робота», «053 Психологія», «232 Соціальне забезпечення», «011 Освітні, педагогічні науки»);
  • за освітнім ступенем «магістр» з таких спеціальностей – «231 Соціальна робота», «053 Психологія», «011 Освітні, педагогічні науки», «073 Менеджмент. Управління закладом освіти»;
  • за освітнім ступенем «доктор філософії» зі спеціальностей «231 Соціальна робота», «053 Психологія», «011 Освітні, педагогічні науки».

     Першим деканом факультету була кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Ткачук, яка очолювала колектив однодумців з 2005 року по 2011 рік.

З 2011 року факультет очолює доктор педагогічних наук, професор О.О. Кравченко, яка спільно з професорсько-викладацьким колективом впроваджує сучасну модель освітнього процесу.

     У структурі факультету успішно функціонують кафедри:

     Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад – це професіонали найвищого рівня. Серед них докторів наук – 13, кандидатів наук – 46, викладачів – 9. З метою підвищення якості освіти вони вдосконалюють, розробляють та впроваджують у навчальний процес інноваційні технології навчання, методики організації і контролю самостійної роботи студентів, перспективний педагогічний досвід.

     Поряд із теоретичним навчанням особлива увага приділяється практичній підготовці студентів, які беруть участь: в реалізації «Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр ”Молода гвардія”» через створення майданчика соціально-педагогічного спрямування на базі тимчасового дитячого колективу, у роботі Центру дозвілля та відпочинку дітей шкільного віку спільно з Управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та ін.

     Усі спеціальності та програми відповідають актуальним вимогам ринку праці. Це значно полегшує студентам і випускникам працевлаштування. Більшість з них отримують свою першу роботу, ще будучи студентами. Саме це і робить факультет соціальної та психологічної освіти популярним серед молодих людей. Крім того, у них є можливість адаптувати програму навчання до своїх потреб та інтересів, завдяки чому навчання стає не тільки необхідністю, а й, насамперед, задоволенням.

     На факультеті сформувалися потужні наукові школи професорів О.М. Коберника, Н.М. Коляди, Т.Д. Кочубей, О.Д. Сафіна, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться  наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.

     Розгалуженою та інноваційною є наукова інфраструктура факультету: Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України); науково-дослідні лабораторіїНауково методичний центр професійного розвитку викладачів (проф. О.М. Коберник), «Педагогічного краєзнавства Черкащини» (проф. Н.М. Коляда), «Педагогічної компетентності» (доц. В.В. Бойченко), «Вдосконалення майстерності майбутнього психолога імені А.І. Кагальняк» (доц. С.Ю. Діхтяренко); науково-практичні центриЦентр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (К. О. Чупіна), Гендерний центр (доц. О.О. Кравченко), Центр родинного виховання (доц. В.М. Полєхіна), Школа соціального досвіду «Школа соціальних знань» (доц. Г.В. Бондаренко), Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій «Інсайт» (О.Р. Поліщук), Молодіжний центр «Start» (доц. Н.В. Левченко); студентські організаціїСтудентська соціально-психологічна служба, Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія», Психологічний клуб «Становлення».

Серед показників видавничої діяльності викладачів факультету – це випуск єдиного фахового видання з історико-педагогічних знань «Історико-педагогічний альманах», а у 2020 р. журнали «Соціальна робота та соціальна освіта» (головний редактор: проф. Н.М. Коляда) та «Психологічний журнал» (головний редактор: проф. О.Д. Сафін) ввійшли до категорії «Б» переліку фахових видань України.

   

Наукове товариство студентів та аспірантів сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів факультету; допомагає у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану; заохочує та залучає студентів до участі у науковому житті університету; сприяє пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів факультету, а також підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців.

     Показником високого навчально-методичного та наукового рівня підготовки студентів є перемоги та призові місця на олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

     У вересні 2016 року на факультеті соціальної та психологічної освіти була створена Рада молодих науковців (доц. С.М. Прищепа). Основною метою створення ради є активізація та сприяння професійному росту молодих вчених факультету, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих вчених та залучення їх до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації.

     У 2016 р. підписано угоди про співпрацю рад молодих вчених Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського й факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

     На факультеті сформувалися власні освітні та соціально-виховні традиції: фестивалі, конкурси, заходи тощо. Серед них: Міський конкурс соціальних проектів серед учнівської та студентської молоді «RAZOM»; Фестиваль соціально-психологічних театрів «Почуй! Побач!», Фестиваль творчості «Рівні між собою ми. Будемо разом я і ти», Студентський конкурс відеороликів «Здійсни мрію»,Обласний конкурс із психології «Сім’я від А до Я»Конкурс професійної майстерності «Соціальний працівник майбутнього», Конкурс студентських проектів з інклюзивного туризму «Подорожуємо без бар’єрів», Конкурс студентських відеороликів з питань академічної доброчесності, «Інсценізація казок В.О. Сухомлинського на соціально-психологічну проблематику» тощо.

    Задля посилення практикорієнтованої складової в освітньому процесі та врахування потреб ринку праці створена Рада роботодавців, метою діяльності якої є забезпечення високої професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва факультету із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів.
     З метою створення умов для освітнього, наукового, культурного та професійного спілкування випускників, студентів та викладачів створено Асоціацію випускників ФСПО.
    Отже, вищезазначена структура та напрями роботи факультету сприяють освітній, науково-дослідній, соціально-виховній та культурно-творчій діяльності професорсько-викладацького складу та студентства ФСПО, забезпечують системний підхід до підготовки кадрів вищої кваліфікації, плекають інтелектуальний потенціал країни.