Інформація про факультет

Факультет соціальної та психологічної освіти є одним із наймолодших і найперспективніших факультетів університету.

Факультет заснований у 2005 році, але за невеликий проміжок часу гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу.

Історична довідка: У 2005 р. було здійснено перший набір на факультеті за спеціальностями «Практична психологія в закладах освіти» та «Соціальна педагогіка».

У зв’язку з ліцензуванням спеціальності «Соціальна робота» та «Соціальне забезпечення» 01.06. 2012 р. наказом ректора УДПУ імені Павла Тичини факультет переименовано на факультет соціальної та психологічної освіти.

Першим деканом факультету була кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Ткачук, яка очолювала колектив однодумців з 2005 року по 2011 рік.

З 2011 року факультет очолює доктор педагогічних наук, професор О.О. Кравченко, яка спільно з професорсько-викладацьким колективом впроваджує сучасну модель внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та реалізації освітніх програм.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з 5 спеціальностей та за 17 освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.

Спеціальності та освітньо-професійні програми:

На початковому (короткому) рівні вищої освіти:

Спеціальність 053 «Психологія» , освітньо-професійна програма «Психологія»:

Кваліфікація: молодший бакалавр з психології.

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота»:

Кваліфікація: молодший бакалавр з соціальної роботи

На першому (бакалаврському) рівні освіти:

Спеціальність 053 «Психологія» , освітньо-професійна програма «Психологія»:

Кваліфікація: Бакалавр з психології.

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)»:

Кваліфікація: бакалавр з соціальної роботи

Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення», освітньо-професійна програма «Соціальне забезпечення»:

Кваліфікація: бакалавр з соціального забезпечення

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» ( соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громаді):

Кваліфікація: бакалавр з освітніх, педагогічних наук

На другому (магістерському) рівні освіти:

  Спеціальність 053 «Психологія» , освітньо-професійна програма «Психологія»:

Кваліфікація: Магістр психології.

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Молодіжна  робота)»:

Кваліфікація: магістр з соціальної роботи

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)»:

Кваліфікація: магістр з соціальної роботи

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота (Соціальний менеджмент)»:

Кваліфікація: магістр з соціальної роботи

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота»:

Кваліфікація: магістр з соціальної роботи

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)»:

Кваліфікація: магістр з освітніх, педагогічних наук

Спеціальність 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління закладом освіти»:

Кваліфікація: магістр з менеджменту (управління закладом освіти)

На третьому (освітньо-науковому) рівні освіти:

Спеціальність 053 «Психологія», освітньо-наукова програма «Психологія:

Кваліфікація: доктор філософії з психології

Спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-наукова програма «Соціальна робота»:

Кваліфікація: доктор філософії з соціальної роботи

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)»:

Кваліфікація: доктор філософії з освітніх, педагогічних наук

   

На факультеті функціонують сертифіковані курси підвищення кваліфікації з усіх спеціальностей.

Усі спеціальності та програми відповідають актуальним вимогам ринку праці. Це значно полегшує здобувачам і випускникам працевлаштування. Більшість з них отримують свою першу роботу, ще будучи здобувачами вищої освіти. Саме це і робить факультет соціальної та психологічної освіти популярним серед молодих людей. Крім того, у них є можливість адаптувати програму навчання до своїх потреб та інтересів, завдяки чому навчання стає не тільки необхідністю, а й, насамперед, задоволенням.

У структурі факультету успішно функціонують кафедри:

   

Освітній процес на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад – це професіонали найвищого рівня. Серед них докторів наук – 12, кандидатів наук – 51, викладачів – 6. З метою підвищення якості освіти вони вдосконалюють, розробляють та впроваджують в освітній процес інноваційні технології навчання, методики організації і контролю самостійної роботи студентів, сучасні програмні ресурси дистанційного навчання.

З 2016 року функціонує Науково-методичний  центр професійного розвитку викладачів УДПУ (директор – д. пед. н., проф., Коберник О.М.).,в складі якого функціонують три сектори: «Школа професійного зростання молодого викладача» (керівник к.пед.н., доцент Стеценко Н.М.) «Школа професійної майстерності викладачів» (керівник – д.пед.н., проф. Бялик О.В.) та «Школа розвитку управлінської компетентності та лідерського потенціалу завідувачів кафедр» (керівник – д.пед.н., проф. Кірдан О.Л.).

У 2022 р. розпочав роботу Методичний семінар для гарантів освітніх програм як складова внутрішньої системи із забезпечення якості вищої освіти (керівник – д.пед.н., проф. Кравченко О.О.). Метою його діяльності є проведення засідань з питань удосконалення реалізації освітніх програм відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

На факультеті розроблені та імплементуються Індикатори якості реалізації освітніх програм.

У 2022 році розпочала роботу Студентська агенція із забезпечення якості вищої освіти

Задля посилення практикорієнтованої складової в освітньому процесі та врахування потреб ринку праці створена Рада роботодавців, метою діяльності якої є забезпечення високої професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва факультету із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, практичного досвіду, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів.

З метою створення умов для освітнього, наукового, культурного та професійного спілкування випускників, студентів та викладачів створено Асоціацію випускників ФСПО.

    

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через вибіркові навчальні дисципліни, реальний студентоцентризм, урахування особливих потреб, дотримання принципів академічної свободи та академічної доброчесності тощо.

Навчання на факультеті передбачає формування основних «soft skills», які поряд із професійними компетентностями визначають професійну самореалізацію фахівців: уміння працювати в команді, лідерські якості, креативність, організаторські здібності, комунікація, емоційний інтелект, робота з інформацією, системне мислення, мотивація та ін.

Поряд із теоретичним навчанням особлива увага приділяється практичній підготовці здобувачів вищої освіти, які беруть участь: в реалізації «Програми соціально-педагогічної роботи в умовах відпочинку та оздоровлення» спільно з ДП «Український дитячий центр ”Молода гвардія”» через створення майданчика соціально-педагогічного спрямування на базі тимчасового дитячого колективу, у роботі Центру дозвілля та відпочинку дітей шкільного віку спільно з Управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та ін.

У межах проходження практики здобувачі вищої освіти долучалися до роботи із дітьми та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб сім’ями з дітьми у межах Ресурсного центру для внутрішньо переміщених осіб. Такий новий вид студентської волонтерської активності сприяв посиленню професійної підготовки здобувачів.

 

Здобувачі вищої освіти долучаються до реалізації проєктів: благодійний проєкт «КОЛО ТУРБОТИ» створений за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF), під патронатом НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України; проєкт «Спільно. Точки зустрічі», який реалізовується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з Міністерством молоді і спорту України; проєкт «Теоретико-методологічне використання терапевтичної методики Хібукі-терапія у роботі з дитячою травмою». Ізраїльсько-український проєкт направлений на допомогу дітям ВПО та особам які мають симптоми ПТСР; проєкту «Кімната терапії іграшкою» , постійно діюча кімната до завершення бойових дій, та при виконанні реабілітаційних функцій поствоєного стану.

За спеціальностями факультету діє аспірантура і докторантура.

На факультеті сформувалися потужні наукові школи професорів О.М. Коберника, Н.М. Коляди, Т.Д. Кочубей, О.Д. Сафіна, О.О. Кравченко, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться  наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.

Розгалуженою та інноваційною є наукова інфраструктура факультету: Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України)науково-дослідні лабораторії – Науково методичний центр професійного розвитку викладачів (проф. О.М. Коберник), «Педагогічного краєзнавства Черкащини» (проф. Н.М. Коляда), «Педагогічної компетентності» (доц. В.В. Бойченко), «Вдосконалення майстерності майбутнього психолога імені А.І. Кагальняк» (доц. С.Ю. Діхтяренко); науково-практичні центри – Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (К. О. Чупіна), Гендерний центр (доц. О.О. Кравченко), Центр родинного виховання (доц. В.М. Полєхіна), Школа соціального досвіду «Школа соціальних знань» (доц. Г.В. Бондаренко), Центр психологічного діагностування та тренінгових технологій «Інсайт» (О.Р. Поліщук), Молодіжний центр «Start» (доц. Н.В. Левченко); студентські організації – Студентська соціально-психологічна службаНаціонально-патріотичний табір для студентської молоді «Дія»Психологічний клуб «Становлення».

 Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта» (головний редактор: проф. Н.М. Коляда) ввійшов до категорії «Б» переліку фахових видань України. Серед показників видавничої діяльності – «Психологічний журнал» (головний редактор: проф. О.Д. Сафін) та Збірник наукових праць магістрантів факультету (головний редактор: проф. О.О. Кравченко).

На факультеті працює Наукове товариство студентів та аспірантів сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів факультету; допомагає у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану; заохочує та залучає студентів до участі у науковому житті університету; сприяє пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів факультету, а також підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців.

Показником високого навчально-методичного та наукового рівня підготовки студентів є перемоги та призові місця на олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

У вересні 2016 року на факультеті соціальної та психологічної освіти була створена Рада молодих науковців . Основною метою створення ради є активізація та сприяння професійному росту молодих вчених факультету, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих вчених та залучення їх до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації.

На факультеті сформувалися власні освітні та соціально-виховні традиції: фестивалі, конкурси, заходи тощо. Серед них: Міський конкурс соціальних проектів серед учнівської та студентської молоді «RAZOM»; Фестиваль соціально-психологічних театрів «Почуй! Побач!», Фестиваль творчості «Рівні між собою ми. Будемо разом я і ти»Студентський конкурс відеороликів «Здійсни мрію»,Обласний конкурс із психології «Сім’я від А до Я»,  Конкурс професійної майстерності «Соціальний працівник майбутнього»Конкурс студентських проектів з інклюзивного туризму «Подорожуємо без бар’єрів»Конкурс студентських відеороликів з питань академічної доброчесності«Інсценізація казок В.О. Сухомлинського на соціально-психологічну проблематику» тощо.

Отже, вищезазначена структура та напрями роботи факультету сприяють освітній, науково-дослідній, соціально-виховній та культурно-творчій діяльності професорсько-викладацького складу та студентства ФСПО, забезпечують системний підхід до підготовки кадрів вищої кваліфікації, плекають інтелектуальний потенціал країни.